พฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหาร (role model) และบุคลากรในการพัฒนาศิริราชไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้

สืบเนื่องจากคณะฯ กำหนดใช้ “ดัชนีองค์กรแห่งการเรียนรู้” เป็นตัวชี้วัดกลยุทธ์ “สร้างองค์กรแห่งการเรียนรู้สู่ความเป็นเลิศ” และมอบหมายงานจัดการความรู้ดำเนินการสำรวจทุก 2 ปี และเพื่อเป็นการสื่อสารสร้างความเข้าใจให้กับบุคลากรในคณะฯ ถึงพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหาร (role model) ในการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้ของคณะฯ แล้วนั้น งานจัดการความรู้จึงได้ทำการเชื่อมโยงเนื้อหาพฤติกรรมที่เป็นแบบอย่างที่ดีของผู้บริหารในการพัฒนาองค์กรไปสู่องค์กรแห่งการเรียนรู้กับพฤติกรรมที่สอดคล้องกับวัฒนธรรมศิริราช เพื่อเป็นการสื่อสารให้เกิดความเข้าใจที่สามารถมองเห็นภาพได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้น