โรคลมพิษ

เนื่องจากโรคลมพิษเป็นโรคที่พบบ่อยโรคหนึ่งการให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการดำเนินโรคและการปฏิบัติตัวอย่างถูกต้องมีความสำคัญในการให้การดูแลรักษาผู้ป่วย