ขอเชิญผู้สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยายความรู้สู่ประชาชน “รู้ทันโรค แค่ปรับ...ชีวิตก็เปลี่ยน”

งานการพยาบาลตรวจรักษาผู้ป่วยนอก ฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช  ขอเชิญบุคลากรและประชาชนทั่วไปที่สนใจเข้าร่วมฟังการบรรยาย โครงการเผยแพร่ความรู้สู่ประชาชน   เรื่อง “รู้ทันโรค แค่ปรับ...ชีวิตก็เปลี่ยน” โดย นางสาวนารีสา  แสนใจวุฒิ  นักวิชาการโภชนาการ ฝ่ายโภชนาการ  ในวันศุกร์ที่ 1 ธันวาคม 2560 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ ห้องประชุม 7009 ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 โรงพยาบาลศิริราช  (ฟรี ไม่เสียค่าใช้จ่าย)