ขอเชิญเข้าร่วมร่วมกิจกรรมวันเบาหวานโลก
ประจำปี 2560

ศูนย์เบาหวานศิริราช  ร่วมกับ สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภ.กุมารเวชศาสตร์  สาขาวิชาต่อมไร้ท่อและเมตะบอลิสม ภ.อายุรศาสตร์ งานสร้างเสริมสุขภาพ  คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล และฝ่ายการพยาบาล โรงพยาบาล  ขอเชิญบุคลากรและประชาชนผู้สนใจเข้าร่วมร่วมกิจกรรมวันเบาหวานโลก ประจำปี 2560  ในวันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560  เวลา 08.30 – 15.00 น. ณ ศาลาศิริราช ๑๐๐ ปี   พบกับกิจกรรม ดังนี้

วันอังคารที่ 14 พฤศจิกายน 2560
08.30 - 10.00 น.   ลงทะเบียนเข้าร่วมงาน
                            บริการเจาะเลือดตรวจน้ำตาลปลายนิ้ว ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต 
                            ให้คำปรึกษาเรื่องเบาหวานและสุขภาพ ชมกิจกรรมตามบู้ทภายในงาน
                            ตรวจสมรรถภาพทางกาย (ศิริราชฟิตเนสเซนเตอร์)
09.30 - 10.00 น.   พิธีเปิด  โดยผู้บริหาร 
                            พิํธีมอบโล่เกียรติคุณ
                            ประชาสัมพันธ์หนังสือ "ชีวิต...ออกแบบได้"
                            ร่วมถ่ายรูปเป็นที่ระลึกและเยี่ยมชมกิจกรรมภายในงาน
10.00 - 11.00 น.   สาธิตการออกกำลังกาย 
(ศิริราชฟิตเนสเซนเตอร์) 
11.00 - 11.30 น.   ชมกิจกรรมตามบู้ทของหน่วยงานภาควิชาต่างๆ ภายในงาน
                             นักเรียนจากโรงเรียนโดยรอบศิริราช สมาชิกชมรมเพื่อเด็กและวัยรุ่นเบาหวาน
11.30 - 12.30 น.   เสวนาเรื่อง "ผู้หญิงยุคใหม่...รู้ทันเบาหวานขณะตั้งครรภ์"
                             โดย  วิทยากรำายในและภายนอก 
12.30 - 13.00  น.   ชมกิจกรรมตามบู้ทของหน่วยงานภาควิชาต่างๆ ภายในงาน
13.00 - 14.00  น.   สาธิตการบริหารร่างกาย โดย สถานการแพทย์แผนไทยประยุกต์ 
14.30 - 15.30 น.    วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต  ให้คำปรึกษาเรื่องเบาหวานและสุขภาพ 
                             ชมกิจกรรมตามบู้ทภายในงาน ทดสอบสมรรถภาพทางกาย (ศิริราชฟิตเนสเซนเตอร์)
                             และปิดกิจกรรม