ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจทั่วไปเข้าร่วม “โครงการเลี้ยงเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างไร ให้ฉลาด อารมณ์ดี มีสุขภาพแข็งแรง”

ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช ฝ่ายทรัพยากรบุคคล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ขอเชิญบุคลากรและผู้สนใจทั่วไป เข้าร่วม “โครงการเลี้ยงเด็กยุคไทยแลนด์ 4.0 อย่างไร ให้ฉลาด อารมณ์ดี มีสุขภาพแข็งแรง” ระหว่างวันที่ 18 – 22 ธันวาคม 2560 ซึ่งเป็นหลักสูตร 5 วัน อบรมโดยวิทยากรผู้เชี่ยวชาญทางด้านการดูแลเด็ก ทั้งนี้ ผู้เข้ารับการอบรมจะได้รับความรู้และประสบการณ์การเลี้ยงดูเด็ก เทคนิคการเสริมสร้างพัฒนาการตามวัย ตลอดจน ได้เพิ่มพูนและพัฒนาความรู้ใหม่ ๆ เกี่ยวกับการเลี้ยงดูเด็กยุคปัจจุบันกรณีที่ท่านอบรมเต็มหลักสูตร (จำนวน 5 วัน ) ที่จะได้รับประกาศนียบัตรรับรองจากคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

สนใจติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมและสมัครได้ ณ ศูนย์รับเลี้ยงและพัฒนาเด็กศิริราช ( ข้างตึกปฐมภูมิ ) โทรศัพท์. 0-2419-5722 ,0-2419-7626 โทรสาร. 0-2419-9453 หรือ Download ใบสมัครได้ที่ www.si.mahidol.ac.th/th/division/daycare