พิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรม
หลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน ประจำปีการศึกษา 2560

งานการศึกษาระดับหลังปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล ขอเชิญแพทย์ประจำบ้านและแพทย์เฟลโลว์ที่สำเร็จการฝึกอบรมตามหลักสูตรทุกสาขาวิชา ประจำการศึกษา 2560 เข้ารับประกาศนียบัตรในพิธีมอบประกาศนียบัตรแก่ผู้สำเร็จการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ประจำบ้าน  ในวันศุกร์ที่ 29 มิถุนายน 2561  เวลา 13.00 น. ณ หอประชุมราชแพทยาลัย

     13.00 น.     แพทย์ประจำบ้านผู้สำเร็จการฝึกอบรมลงทะเบียน 
                        ณ หอประชุมราชแพทยาลัย
     13.30 น.     ปิดรับลงทะเบียน
     13.30 น.     ซักซ้อมพิธีการเข้ารับประกาศนียบัตรฯ
     13.40 น.     คณะกรรมการประจำคณะฯ  เข้าร่วมเป็นสักขีพยาน ในห้องประชุม
     14.00 น.     รองคณบดีฝ่ายการศึกษาหลังปริญญา   กล่าวรายงาน
                        - คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล เป็นประธานมอบประกาศนียบัตรแก่
                          ผู้สำเร็จหลักสูตร แพทย์ประจำบ้าน แพทย์ประจำบ้านต่อยอด และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง 
                        - คณบดี มอบกิตติบัตรและของที่ระลึก แก่ผู้ประกอบคุณประโยชน์ในฐานะ
                          นายแพทย์ผู้อำนวยการนอกเวลาราชการ  และหัวหน้าหอพักแพทย์ประจำบ้าน
                        - คณบดีให้โอวาทและอำนวยพร
                        - นายกสมาคมศิษย์เก่า ให้โอวาทและแสดงความยินดี
     14.30 น.      ฉายภาพมัลติวิชั่น “ประทับไว้ในความทรงจำ”
     14.40 น.      ถ่ายภาพเป็นที่ระลึก 
     15.00 น.      ร่วมฉลองแสดงความยินดี แก่ผู้เสร็จการฝึกอบรมฯ