ประกาศหลักเกณฑ์ ข้อบังคับและวิธี เกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ

*** ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 hot

1. ข้าราชการ  สำหรับศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง
       1.1 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. 2555


2. ข้าราชการ สำหรับตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ศาสตราจารย์
       2.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554
       2.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอน ในการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554
       2.3 ประกาศ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการและการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2557
       2.4 ประกาศ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ พ.ศ. 2556
       2.5 ประกาศ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ เกณฑ์ระดับคุณภาพการสอน และผลงานทาางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ พ.ศ.2555
       2.6 ระกาศ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ เกณฑ์ระดับคุณภาพการสอน และผลงานทาางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
       2.7 ประกาศ คณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แบบคำขอแต่งตั้ง แบบหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แบบประเมินผลการสอน และแบบอื่นที่จำเป็นฯ พ.ศ.2555
       2.8 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แบบคำขอแต่งตั้ง แบบหลักฐานมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แบบประเมินผลการสอน และแบบอื่นที่จำเป็นฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2557
       2.9 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. และศ.

3. ข้าราชการ สำหรับศาสตราจารย์คลินิก
       3.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก พ.ศ.2554
       3.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอน ในการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554
       3.3 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2557
       3.4 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ พ.ศ. 2556           
       3.5 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ เกณฑ์ระดับคุณภาพการสอน และผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ พ.ศ.2555      
       3.6 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ เกณฑ์ระดับคุณภาพการสอน และผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2557
       3.7 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แบบคำขอแต่งตั้ง แบบหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แบบประเมินผลการสอน และแบบอื่นๆที่จำเป็นในการขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2555
       3.8 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แบบคำขอแต่งตั้ง แบบหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แบบประเมินผลการสอน และแบบอื่นๆที่จำเป็นในการขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่2)พ.ศ.2557        

4. พนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น
       4.1 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น พ.ศ.2557 

5. พนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับตำแหน่ง ศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และ ผู้ช่วยศาสตราจารย์
       5.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2554
       5.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอน ในการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งฯ พ.ศ. 2554
       5.3 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2557
       5.4 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจาณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) พนักงานมหาวิทยาลัย และอาจารย์พิเศษ พ.ศ.2555
       5.5 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจาณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) พนักงานมหาวิทยาลัย และอาจารย์พิเศษ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
       5.6 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจาณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) พนักงานมหาวิทยาลัย และอาจารย์พิเศษ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2557
       5.7 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจาณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) พนักงานมหาวิทยาลัย และอาจารย์พิเศษ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559
       5.8 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจาณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของ พนักงานมหาวิทยาลัย พนักงานมหาวิทยาลัย(ชื่อส่วนงาน) พนักงานมหาวิทยาลัย และอาจารย์พิเศษ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2560
       5.9 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ เกณฑ์ระดับคุณภาพการสอน และผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยายบรรณทางวิชาการ  พ.ศ.2555
       5.10 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ เกณฑ์ระดับคุณภาพการสอน และผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยายบรรณทางวิชาการ  (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2557
       5.11 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แบบคำขอแต่งตั้ง แบบหลักฐานมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แบบประเมินผลการสอน และแบบอื่นที่จำเป็นฯ พ.ศ.2555
       5.12 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แบบคำขอแต่งตั้ง แบบหลักฐานมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แบบประเมินผลการสอน และแบบอื่นที่จำเป็นฯ (ฉบับที่2) พ.ศ.2557
       5.13 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง มาตรฐานภาระงานทางวิชาการของผู้ดำรงตำแหน่ง อ. ผศ. รศ. และศ.

6. พนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับศาสตราจารย์คลินิก
       6.1 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยคุณสมบัติ หลักเกณฑ์และวิธีการแต่งตั้ง และถอดถอนผู้ดำรงตำแหน่ง ศาสตราจารย์คลินิก พ.ศ.2554         
       6.2 ข้อบังคับมหาวิทยาลัยมหิดล ว่าด้วยหลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินผลการสอน ในการขอแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ. 2554
       6.3 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง ข้อปฏิบัติในการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ และการดำเนินการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2557              
       6.4 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการของข้าราชการ พ.ศ. 2556       
       6.5 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ เกณฑ์ระดับคุณภาพการสอน และผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ พ.ศ.2555      
       6.6 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง คำนิยาม รูปแบบ การเผยแพร่ ลักษณะการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ เกณฑ์ระดับคุณภาพการสอน และผลงานทางวิชาการและจริยธรรมและจรรยาบรรณทางวิชาการ (ฉบับที่2) พ.ศ.2557  
       6.7 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แบบคำขอแต่งตั้ง แบบหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แบบประเมินผลการสอน และแบบอื่นๆที่จำเป็นในการขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2555        
       6.8 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง แบบคำขอแต่งตั้ง แบบหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ แบบประเมินผลการสอน และแบบอื่นๆที่จำเป็นในการขอแต่งตั้งตำแหน่งทางวิชาการ (ฉบับที่2)พ.ศ.2557

7. พนักงานมหาวิทยาลัย สำหรับนักวิจัย ระดับ 2,3 และ 4
       7.1 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิจัย พ.ศ.2555       
       7.2 ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการของพนักงานมหาวิทยาลัยตำแหน่งนักวิจัย (ฉบับที่2) พ.ศ.2557

8. เกณฑ์อื่นๆที่เกี่ยวข้อง
       8.1 ประกาศ ก.พ.อ. เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาวารสารทางวิชาการสำหรับเผยแพร่ผลงาน พ.ศ.2556
       8.2 ซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับการเผยแพร่ผลงานวิจัยที่ใช้ในการกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2556
       8.3 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับวารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2557
       8.4 วารสารทางวิชาการ สำหรับการเผยแพร่ผลงานทางวิชาการ พ.ศ.2559
       8.5 การจัดทำหลักเกณฑ์ในการพิจารณาวารสารที่มีคุณภาพสำหรับการตีพิมพ์ผลงานทางวิชาการของอาจารย์และนิสิตนักศึกษา ระดับบัณฑิตศึกษา พ.ศ.2557
       8.6 การเสนองานวิจัยที่มีลักษณะเป็น Case Report หรือ Case Study พ.ศ.2557
       8.7 แนวทางปฏิบัติการมีส่วนร่วมในผลงานที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2557
       8.8 เรื่องซักซ้อมความเข้าใจเกี่ยวกับแนวทางปฏิบัติในเรื่องวันที่แต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2558
       8.9 แนวปฏิบัติการเทียบตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2558
       8.10 แนวปฏิบัติการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการที่เสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2558
       8.11 การเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการของอาจารย์พิเศษ พ.ศ.2559
       8.12 แนวปฏิบัติเกี่ยวกับการนำผลงานทางวิชาการมาเสนอขอตำแหน่ง พ.ศ.2559
       8.13 การแสดงหลักฐานหนังสือรับรองจริยธรรมการวิจัยเพื่อเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ
       8.14 การบันทึกแบบ ก.พ.อ.03 ปรับปรุง/2 ในระบบออน์ไลน์

9. คำแนะนำในการเขียนรายละเอียดแบบ ก.พ.03 ปรับปรุง 2
       9.1 คำแนะนำในการเขียนรายละเอียดแบบ ก.พ.03 ปรับปรุง 2
       9.2 แนวปฏิบัติการเรียงหัวข้อผลงานทางวิชาการสำหรับการเสนอขอตำแหน่งทางวิชาการ พ.ศ.2559

10. การกำหนดภาระงานทางวิชาการ
       10.1 ข้อบังคับมม. ว่าด้วยการกำหนดภาระงานทางวิชาการ พ.ศ.2559

 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำแหน่งทางวิชาการ
คุณประภาศิกานต์ วิวัฒนวาณิชย์
โทร. 0 2419 2676