เจ้าหน้าที่
งานวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ชื่อ-นามสกุล :
นายเปรมศักดิ์ ผ่องจิตร์
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานวิชาการ
หน้าที่ :
ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานวิชาการ
เบอร์ติดต่อ :
0 2419 2888
หน่วยธุรการสำนักงาน (Administrative Unit)
ชื่อ-นามสกุล :
นางสาววาสินี แสงสุขเอี่ยม
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ :
ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของหน่วยธุรการและข้อมูลบริการการวิชาการคณะฯ
เบอร์ติดต่อ :
0 2419 2887

ชื่อ-นามสกุล :
นางสาวกนกวรรณ ทองทับทิม
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ :
ดูแลข้อมูลงานสารบรรณของสำนักงาน
เบอร์ติดต่อ :
0 2419 2886

ชื่อ-นามสกุล :
นายวสันต์ แสงสวัสดิกุล
ตำแหน่ง :
พนักงานธุรการ
หน้าที่ :
ดูแลงานของหน่วยศิริราชบรรณกิจและหน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ
เบอร์ติดต่อ :
0 2419 2886

ชื่อ-นามสกุล :
นางจันทร์ทิพย์ มีใจกลั่น
ตำแหน่ง :
พนักงานทั่วไป
หน้าที่ :
เดินเอกสารภายในคณะฯ
เบอร์ติดต่อ :
0 2419 2889
 
ชื่อ-นามสกุล :
นางสาวบัวผัน อินทร์ต๊ะวัน
ตำแหน่ง :
พนักงานทั่วไป
หน้าที่ :
เดินเอกสารภายในคณะฯ
เบอร์ติดต่อ :
0 2419 2889
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หน่วยพัฒนาอาจารย์ (Faculty Development unit)
ชื่อ-นามสกุล :
นางสาววลีรัตน์ กลิ่นเกษร
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ :
ดูแลงานด้านทุนนำเสนอผลงาน ด้านการขอทุนการศึกษาและด้านตำแหน่งทางวิชาการ
เบอร์ติดต่อ :
0 2419 2888
 
ชื่อ-นามสกุล :
นางสาวประภาศิกานต์ วิวัฒนวาณิชย์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ :
ดูแลงานด้านตำแหน่งทางวิชาการ
เบอร์ติดต่อ :
0 2419 2676
 
ชื่อ-นามสกุล :
นางสาวพรชนก ลักษณะวิบูลย์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ :
ดูแลงานด้านทุนการศึกษา
เบอร์ติดต่อ :
0 2419 2674
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
สำนักพิมพ์ศิริราช (SI press)
ชื่อ-นามสกุล :
นางสาวยุพา ประไพพงษ์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ :
ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของสำนักพิมพ์ศิริราช
เบอร์ติดต่อ :
0 2419 2887
 
ชื่อ-นามสกุล :
นางอมรรัตน์ แสงแก้ว
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
หน้าที่ :
ดูแลงานด้านวารสารสารศิริราชและเวชบันทึกศิริราช
เบอร์ติดต่อ :
0 2419 2884
 
ชื่อ-นามสกุล :
นางสาวปิยะนุช เป้าชัง
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ :
ดูแลงานด้านรางวัลตำราศิริราช
เบอร์ติดต่อ :
0 2419 2884
---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
หน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ (SMART)
ชื่อ-นามสกุล :
นางสาวพิริยา ศิริวรรณ
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ :
ควบคุมดูแลความเรียบร้อยของหน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ (SMART)
เบอร์ติดต่อ :
0 2419 2678
     
ชื่อ-นามสกุล :
นายเฉลิมศักดิ์ เกียรติเกื้อกูล
ตำแหน่ง :
ผู้ปฏิบัติงานบริหารงานทั่วไป
หน้าที่ :
ดูแลงานประชุมวิชาการประจำปีและงานปาฐกถาเกียรติยศ
เบอร์ติดต่อ :
0 2419 2674-5
     
ชื่อ-นามสกุล :
นายธีรภัทร เอี่ยมพิมพ์
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ :
ดูแลระบบสารสนเทศหน่วยบริหารจัดการประชุมวิชาการ
เบอร์ติดต่อ :
0 2419 2673
     
ชื่อ-นามสกุล :
นางสาวอภิญญา จันทร์นวลเมฆา
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
หน้าที่ :
ดูแลงานประชุมวิชาการประจำปีและงานปาฐกถาเกียรติยศ
เบอร์ติดต่อ :
0 2419 2675