การจัดประชุมวิชาการ

ประกาศที่เกี่ยวข้องกับการจัดการฝึกอบรม
ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าใช้สอยในการรับรองชาวต่างประเทศ พ.ศ. 2556
ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตอบแทน(วิทยากร) ฉบับที่ 28 พ.ศ. 2556
หลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม การจัดงาน และการประชุมระหว่างประเทศ พ.ศ.2556
อัตราประกาศค่าเช่ารถบัสปรับอากาศ
อัตราประกาศค่าเช่ารถตู้พร้อมพนักงานขับรถ
ประกาศ เรื่อง กำหนดอัตราค่าบริการ การใช้สถานที่ ห้องประชุมและพื้นที่ส่วนกลาง คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ.2557 ฉบับที่ 61/2557
ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราค่าตอบแทนเจ้าหน้าที่ฝ่ายสนับสนุนในการจัดประชุมวิชาการ
ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ และอัตราค่าอาหารในโครงการที่จัดภายในคณะฯ ฉบับที่ 6_2558
ประกาศคณะฯ เรื่อง อัตราค่าใช้สอย เพื่อการได้มาซึ่งของรางวัล และของที่ระลึก ฉบับที่ 5_2558
ประกาศคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจ่ายเงินค่าตั๋วโดยสารเครื่องบิน ไป-กลับ ระหว่างประเทศ สำหรับวิทยากรต่างประเทศ ฉบับที่ 9_2558
ประกาศคณะฯเรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. 2558

เอกสารมอบอำนาจอนุมัติจ่ายค่าลงทะเบียน การฝึกอบรมที่จัดโดยหน่วยงานอื่น รวมทั้งหน่วยงานเอกชน
ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณงบประมาณค่าใช้สอย และการกำหนดอัตราค่าธรรมเนียม การจัดฝึกอบรม สำหรับโครงการที่มีแหล่งเงินทุนสนับสนุนจากองค์กรระหว่างประเทศ พ.ศ. 2559
ประกาศคณะฯ เรื่อง ระเบียบปฏิบัติในการจัดงานและออกร้านจำหน่ายสินค้าและอาหารชั่วคราวฯ
ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การคำนวณอัตราค่าลงทะเบียนการฝึกอบรมฯ
ประกาศคณะฯ เรื่อง อัตราค่าใช้สอย สำหรับค่าใช้จ่ายในการรับรองอาคันตุกะฯ ฉบับที่ 11_2560

เอกสารการจัดประชุมวิชาการ, สัมมนา, ฝึกอบรม, และ Workshop

คู่มือการใช้งานระบบ Internal Order
แบบฟอร์มบันทึกข้อความเสนอขออนุมัตจัดโครงการ (เอกสาร-วช-คก01)
แบบฟอร์มเสนอโครงการจัดฝึกอบรม (เอกสาร-วช-คก02)
แบบฟอร์มแสดงการคำนวณค่าใช้จ่ายการจัดฝึกอบรม (เอกสาร-วช-คก03)
แบบฟอร์มบันทึกขอเบิกเงินค่าใช้จ่ายและส่งค่าห้องประชุม (เอกสาร-วช-คก04)
แบบฟอร์มบันทึกข้อความเสนอขอปิดโครงการ (เอกสาร-วช-คก05)

ดาวน์โหลดเอกสาร
วิธีการลบประวัติการเข้าชมเว็บไซต์ใน Google Chrome และ Internet Explorer
การเขียนโครงการและงบประมาณการจัดฝึกอบรม

FAQ
หลักการคำนวณงบประมาณการจัดฝึกอบรม
ขั้นตอนการลงทะเบียนและโอนค่าลงทะเบียนบุคลากรภายในคณะฯ
สารพันปัญหาเสวนาผู้จัดฝึกอบรม

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยจัดประชุมวิชาการ

คุณพิริยา ศิริวรรณ โทร.0 2419 2678
คุณเฉลิมศักดิ์ เกียรติเกื้อกูล โทร.0 2419 2675
คุณอภิญญา จันทร์นวลเมฆา โทร.0 2419 2675
คุณธีรภัทร เอี่ยมพิมพ์ โทร.0 2419 2673