Downloads


ทุนมูลนิธิ "อานันทมหิดล
"
ทุนส่งเสริมบัณฑิต แผนกแพทยศาสตร์มูลนิธิ "อานันทมหิดล ประจำปี 2561"
(ปิดรับสมัคร 8 ธ.ค 60)

 

ประกาศคณะฯ ที่เกี่ยวข้อง
หลักเกณฑ์การลาไปร่วมกิจกรรมทางวิชาการ ณ ต่างประเทศ
หลักเกณฑ์การมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการหรือกิจกรรมทางวิชาการ พ.ศ. 2561


เอกสารตำแหน่งทางวิชาการ

ประกาศ ก.พ.อ. เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการพิจารณาแต่งตั้งบุคคลให้ดำรงตำแหน่งผู้ช่วยศาสตราจารย์ รองศาสตราจารย์ และศาสตราจารย์ พ.ศ. 2560 hot

ประเมินการสอน
ตัวอย่างแผนการสอน
แบบฟอร์มเรื่องแบบประเมินเอกสารการสอนโดยอนุกรรมการประเมินผลการสนในชั้นต้น (เอกสาร ม.ม.004_1)
แบบฟอร์มเรื่องแบบประเมินการสอนโดยอนุกรรมการผลการสอนในชั้นต้น (เอกสาร ม.ม.006_1)
แบบฟอร์มเรื่องประเมินการสอนโดยนักศึกษา (เอกสาร ม.ม.010_1)
แบบฟอร์มเรื่องขอส่งเอกสารฉบับแก้ไข เพื่อประเมินการสอนในชั้นต้น (เอกสาร วช.ตน.1.3)

การพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการ โดยกรรมการระดับคณะฯ
แบบฟอร์มเรื่องขอส่งผลงานเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการ เพื่อกำหนดตำแหน่ง (เอกสาร วช.ตน.2.1)
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.๐๓ ปรับปรุง/๒)- Update 31-08-2015 
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น (ศาสตราจารย์อาวุโส)
แบบขอแต่งตั้งตำแหน่งศาสตราจารย์คลินิก มม002/1
ประกาศคณะกรรมการพิจารณาตำแหน่งทางวิชาการ มหาวิทยาลัยมหิดล
เรื่อง หลักเกณฑ์ และวิธีการประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการเพื่อให้ผู้ดำรงตำแหน่งศาสตราจารย์ ได้รับเงินเดือนขั้นสูง พ.ศ. 2555

คำแนะนำในการเขียนรายละเอียดแบบ ก.พ.03 ปรับปรุง 2
แบบฟอร์มใบประเมินคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ (เอกสาร วช.ตน. 2.2) ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มเอกสาร วช.ตน.2.2 
Checklist เอกสารหลักฐานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ (download เอกสาร)
แบบฟอร์มเรื่องขอส่งผลงานแก้ไขทางวิชาการ เพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ (เอกสาร วช.ตน.2.3)
แบบฟอร์มขอส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เพื่อเสนออธิการบดี (เอกสาร วช.ตน.2.4)

การพิจารณาผลงานทางวิชาการ โดยกรรมการระดับมหาวิทยาลัย
แบบฟอร์มเรื่องขอส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ ฉบับแก้ไข (ภายหลังมีแก้ไขจากมหาวิทยาลัย)
(เอกสาร วช.ตน.3.1)


ผลงานวิจัย
จดหมายขอความอนุเคราะห์ลงนามในเอกสารแบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ(ม.ม.๐๐๓/๑)
/Form of Confirmation for Participation Work(ม.ม.003/1)

แบบฟอร์ม Confirmation for Participation Work (ม.ม.003/1)
แบบแสดงหลักฐานการมีส่วนร่วมในผลงานทางวิชาการ (ม.ม.๐๐๓/๑)
แบบฟอร์มขอชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัย

ตำราหนังสือ
แบบฟอร์มขอชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับตำรา
แบบฟอร์มขอชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหนังสือ
แบบฟอร์มขอชี้แจงรายละเอียดของเอกสารที่เกี่ยวข้องกับบทความ
แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่ตำรา
แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองการเผยแพร่หนังสือ

แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองการเผยผลงานทางวิชาการในลักษณะอื่น

คำถามที่พบบ่อย
ประเด็นขอซักถามทางตำแหน่งวิชาการ (13 มิถุนายน พ.ศ.2555)
ประเด็นขอซักถามทางตำแหน่งวิชาการ (30 ธันวาคม พ.ศ.2558)
ประเด็นขอซักถามทางตำแหน่งวิชาการ (9 มิถุนายน พ.ศ.2559)
สรุปแนวทางการขอตำแหน่งทางวิชาการของมหาวิทยาลัยมหิดล (20 ธันวาคม พ.ศ.2559) และปรับปรุงครั้งที่ 1

ลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
1. ระเบียบ ข้อบังคับการเสนอขอไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
2. ประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงาน พ.ศ. ๒๕๕๒
3. แบบฟอร์มตามประกาศมหาวิทยาลัยมหิดล เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการพัฒนาพนักงาน พ.ศ.๒๕๕๒ มีหัวข้อย่อย ดังนี้
         3.1 แบบฟอร์มคำสั่งต่าง ๆ
         3.2 แบบฟอร์มการลาไปเพิ่มพูนความรู้และประสบการณ์ของพนักงานมหาวิทยาลัย
         3.3 คำรับรองของผู้บังคับบัญชาชั้นต้น
         3.4 แบบเสนอขอไปเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ
         3.5 แบบฟอร์มการเสนอขอไปปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ข้าราชการ)
         3.6 แบบฟอร์มรายงานผลงานความก้าวหน้าของการลาเพิ่มพูนความรู้ทางวิชาการ (ข้าราชการ)

การขอตำแหน่งนักวิจัย
ประกาศหลักเกณฑ์ และวิธีการพิจารณาตำแหน่งนักวิจัย
แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ตำแหน่งนักวิจัย (ม.ม.๐๑)
ขอส่งผลงานเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการ (เอกสาร วช.ตน.นจ.2.1)
แบบฟอร์มตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารหลักฐานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ (Checklist)
แบบฟอร์มการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ (วช.ตน.นจ.2.2)
ขอส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ ฉบับแก้ไข เพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ (เอกสาร วช.ตน.นจ.2.3)
ขอส่งผลงานทางวิชาการเพื่อขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการเพื่อเสนออธิการบดี (เอกสาร วช.ตน.นจ.2.4 )

เอกสารประกอบการสัมมนา
การเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการสำหรับผู้ช่วยศาสตราจารย์
สรุปการเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
เอกสารบรรยาย
Medical Literature Search (download)
รายชื่อผู้เข้าร่วมเสวนาเรื่อง “การขอทุนและเบิกค่าใช้จ่ายทุนแบบง่าย ๆ” และ “ Academic Appoinment Assisting (AAA) Team