งานวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

ชื่อ-นามสกุล :
ศาสตราจารย์ แพทย์หญิงมณี  รัตนไชยานนท์
ตำแหน่ง :
รองคณบดีฝ่ายวิชาการ
คุณวุฒิ :
พ.บ.(เกียรตินิยมอันดับ1 เหรียญทอง) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ป.ชั้นสูง(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ว.ว.(สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Certificate Fellow in Reproductive Biology (University of Ottawa, Canada)
ว.ว.(เวชศาสตร์การเจริญพันธุ์) แพทยสภา
อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว) วิทยาลัยแพทย์เวชศาสตร์ครอบครัวแห่งประเทศไทย
วท.ม.(การพัฒนาสุขภาพ)คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
สังกัดภาควิชา :
สูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 

ชื่อ-นามสกุล :
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลภา  ศรีสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
คุณวุฒิ :
พ.บ., อ.ว.(เวชศาสตร์ฟื้นฟู), อ.ว. (เวชศาสตร์ครอบครัว)
Certificate in Electrodiagnosis Medicine (USA)
Certifiate in Pedorthics (USA)
สังกัดภาควิชา :
เวชศาสตร์ฟื้นฟู
 

ชื่อ-นามสกุล :
รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงธนัญญา  บุณยศิรินันท์
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
คุณวุฒิ :
พ.บ., ป.ชั้นสูง(อายุรศาสตร์), ว.ว.(อายุรศาสตร์ทั่วไป),
ว.ว.(อายุรศาสตร์โรคหัวใจ), อ.ว.(เวชศาสตร์ครอบครัว)
สังกัดภาควิชา :
อายุรศาสตร์
 

ชื่อ-นามสกุล :
อาจารย์ ดร. นายแพทย์นรวรรธน์  พวงวรินทร์
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
คุณวุฒิ :
พ.บ., ป.บัณฑิต (พยาธิวิทยาคลินิก), Ph.D (Biomedical Sciences), Postdoctoral fellow in Molecular Cardiology, Postdoctoral fellow in Diabetes, Endocrinology and Metabolism
สังกัดภาควิชา :
พยาธิวิทยาคลินิก
 

ชื่อ-นามสกุล :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
คุณวุฒิ :
Ph.D. (Education Information Technology : AUS)
Master of Fine Arts (Computer Arts-Interactive Multimedia : USA)
กศ.บ. (เทคโนโลยีการศึกษา)
สังกัดภาควิชา :
สถานเทคโนโลยีการศึกษาแพทยศาสตร์
 

ชื่อ-นามสกุล :
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ นายแพทย์รุจิภาส สิริจตุภัทร
ตำแหน่ง :
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ
คุณวุฒิ :
- วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์โรคติดเชื้อ
- ประกาศนียบัตรบัณฑิตชั้นสูง (วิทยาศาสตร์การแพทย์คลินิก)
- วุฒิบัตรเป็นผู้มีความรู้ความชำนาญในการประกอบวิชาชีพเวชกรรมสาขาอายุรศาสตร์
สังกัดภาควิชา :
อายุรศาสตร์