วิสัยทัศน์ พันธกิจ คำขวัญ ค่านิยม

วิสัยทัศน์

งานวิชาการ มุ่งสู่การเป็นหน่วยงานที่มีประสิทธิภาพสูง
รับผิดชอบสนับสนุน
พันธกิจด้านวิชาการเพื่อความเป็นเลิศของคณะ

..................................

พันธกิจ

เสริมสร้างความเข้มแข็งทางวิชาการและเผยแพร่ชื่อเสียงเกียรติคุณ
ด้านวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

..................................

คำขวัญ

"Ready to go"

..................................

ค่านิยม

"Effective supporters are essential elements behind the success of corporation."

..................................