ทุนศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน

ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การให้ทุนสำหรับอาจารย์และผู้ช่วยอาจารย์ เพื่อไปศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน พ.ศ.2561
ขั้นตอนการขอทุนศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
รายชื่อคณะกรรมการทุนศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
งบประมาณค่าใช้จ่ายการไปศึกษาต่อต่างประเทศของสำนักงาน ก.พ.
ข้อมูลที่ใช้ในการเบิกเงินทุนการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
ข้อมูลรายชื่อภาควิชา แบ่งตามฝ่ายคลินิกและปรีคลินิก
คู่มือการสมัครขอรับทุนศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผ่านระบบ E- Document
สมัครขอรับทุนศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ผ่านระบบ E- Document
(ใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในคณะฯ)
หากพบปัญหาการใช้งาน โปรดติดต่อ help desk เบอร์ 99228


แบบฟอร์มต่าง ๆ

แบบฟอร์มข้อมูลโครงร่างงานวิจัย
แบบฟอร์มคำรับรองของหัวหน้าภาควิชา
แบบฟอร์มคำรับรองของผู้สมัครขอรับทุน
แบบฟอร์มข้อมูลการทบทวนปัญหา
แบบฟอร์มข้อมูลสำหรับ University Ranking
แบบฟอร์มการขอรับทุนในอนาคตที่ยังไม่ได้รับการตอบรับ
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุน ภาษาอังกฤษ (เอกสาร วช.ทศ.3)
แบบฟอร์มใบขออนุมัติเบิกเงินทุนศึกษา ฝึกอบรมและดูงาน ณ ต่างประเทศ (เอกสาร วช.ทศ.4)
แบบฟอร์มรายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน ภายหลังกลับมาปฏิบัติราชการ (เอกสาร วช.ทศ.5)
แบบฟอร์มรายงานการศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน (เอกสาร วช.ทศ.6)
แบบประเมินจาก Advisor
แบบฟอร์มแผนพัฒนาอาจารย์ไปศึกษา ฝึกอบรม (2561-2566)

เอกสารประกอบการบรรยาย

ขั้นตอนการขอทุนศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน
ขั้นตอนการเบิกจ่ายเงินทุนฯ


ทุนภายนอกคณะฯ

www.wegointer.com
www.trialect.com

 


 

ติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยทุนศึกษา ฝึกอบรม ดูงาน

คุณพรชนก ลักษณะวิบูลย์
โทร.0 2419 2677