ทุนสนับสนุนการนำเสนอผลงานวิจัย หรือการร่วมกิจกรรมทางวิชาการในลักษณะอื่น

ประกาศ ระเบียบ ข้อบังคับ ปี พ.ศ.2560
ขั้นตอนการขอทุนนำเสนอผลงานวิจัยหรือกิจกรรมทางวิชาการ
คำสั่งคณะฯ แต่งตั้งคณะกรรมการบริหารทุนนำเสนอผลงานวิจัยในการประชุมวิชาการระดับนานาชาติ

แบบฟอร์มต่าง ๆ

การขออนุมัติ
คู่มือการขอทุนนำเสนอผลงานวิจัยหรือกิจกรรมทางวิชาการผ่านระบบ E-Document
สมัครขอทุนนำเสนอผลงานวิจัยหรือกิจกรรมทางวิชาการผ่านระบบ E-Document  (ใช้งานผ่านเครื่องคอมพิวเตอร์ภายในคณะฯ) หากพบปัญหาการใช้งาน โปรดติดต่อ help desk เบอร์ 99228 
แบบฟอร์มใบสมัครขอรับทุนนำเสนอผลงานวิจัยหรือกิจกรรมทางวิชาการ (เอกสาร วช.ปช.2)


การเบิกเงินจากศิริราชมูลนิธิ
ขั้นตอนการเบิกเงินศิริราชมูลนิธิ
แบบฟอร์มขอเบิกเงินทุนจากศิริราชมูลนิธิ
แบบฟอร์มใบสำคัญรับเงินศิริราชมูลนิธิ
Link อัตราแลกเปลี่ยนธนาคารแห่งประเทศไทย

การรายงานผล
แบบฟอร์มหนังสือส่งผลงานการตีพิมพ์ (เอกสาร วช.ปช.5)
แบบฟอร์มหนังสือผลงานการตีพิมพ์บทความทางวิชาการ Review article (เอกสาร วช.ปช.6)
แบบฟอร์มหนังสือขอยกเลิกการขอทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการ
แบบฟอร์มหนังสือรายงานผลการชี้วัดสำหรับดูงาน/ฝึกอบรม (เอกสาร วช.ปช.4)
แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับข้าราชการ (โปรดส่งเอกสารไปยังฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
แบบฟอร์มรายงานการเดินทางไปต่างประเทศสำหรับพนักงานมหาวิทยาลัย ก.พ.ม.11.3 (โปรดส่งเอกสารไปยังส่งฝ่ายทรัพยากรบุคคล)


เอกสารประกอบการอบรม/ สัมมนา
การขอทุนนำเสนอผลงานทางวิชาการฯ

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่หน่วยทุนนำเสนอผลงาน

น.ส. วลีรัตน์ กลิ่นเกษร
โทร.0 2419 2674