ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ
3. การพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการ
  3.1 การส่งเอกสารเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ก่อนวันพุธสัปดาห์ที่ 1 ของเดือน ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จัดทำเอกสารดังต่อไปนี้ ส่งมายังงานวิชาการ
    3.1.1 เอกสาร วช.ตน.2.1 เรื่อง "ขอส่งผลงานเข้ารับการพิจารณากลั่นกรองผลงานทางวิชาการฯ" (download เอกสาร วช.ตน.2.1)
    3.1.2 แบบ ก.พ.อ.03 ปรับปรุง/2 หรือ(มม.๐๐๒/๒) หรือ (ก.พ.อ.๐๕) หรือ แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น (ศาสตราจารย์อาวุโส)  พร้อมสำเนาจำนวน 7 ฉบับ    (download แบบ ก.พ.อ.03 ปรับปรุง/2)- Update 31-08-2015  
    3.1.3 เอกสารผลงานวิชาการ ที่เย็บรวมเล่มแล้ว จำนวน 4 ชุด    
    3.1.4 แบบฟอร์มการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ เพื่อกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ที่กรอกข้อมูลแล้ว จำนวน 3 ฉบับ (download เอกสาร วช.ตน.2.2)   ตัวอย่างการกรอกแบบฟอร์มเอกสาร วช.ตน.2.2 
    3.1.5 Checklist เอกสารหลักฐานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ (download เอกสาร)  
  3.2 ก่อนจัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
วันศุกร์สัปดาห์ที่ 2 ของเดือน งานวิชาการจะส่งเอกสารข้อ 3.1 ให้คณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติฯ พิจารณา โดยคณะกรรมการฯ จะใช้เวลาพิจารณาอ่านประเมินอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ก่อนประชุม ยกเว้นการเสนอขอกำหนดตำแหน่ง ศาสตราจารย์, ศาสตราจารย์ได้รับเงินเดือนขั้นสูง และศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น (ศาสตราจารย์อาวุโส) จะใช้เวลาพิจารณาอ่านประเมินอย่างน้อย 6 สัปดาห์
  3.3 จัดประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติฯ  ในวันพฤหัสบดีสัปดาห์ที่ 1 ของทุกเดือน
  3.4 หลังจบการประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการภายใน 5 วันทำการหลังจบการประชุม งานวิชาการแจ้งมติผลการพิจารณาไปยังภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อแจ้งให้ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งฯ ทราบ และดำเนินการแก้ไขเอกสาร และ/หรือผลงานทางวิชาการตามมติที่ประชุมดังกล่าว พร้อมจัดทำเอกสารดังต่อไปนี้ ส่งมายังงานวิชาการ
    3.4.1 เอกสาร วช.ตน 2.3 เรื่อง “ขอส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ ฉบับแก้ไข   เพื่อเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ” (download เอกสาร วช.ตน.2.3)
    3.4.2 สำเนาแบบ ก.พ.อ.03 ปรับปรุง/2 หรือ(มม.๐๐๒/๒) หรือ (ก.พ.อ.๐๕) หรือ แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์ ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น (ศาสตราจารย์อาวุโส) ที่แก้ไขถูกต้อง สมบูรณ์แล้ว จำนวน 3 ฉบับ
    3.4.3 CD บันทึกข้อมูลสำเนาเอกสาร ดังนี้ (1) เอกสารแจ้งมติที่ประชุมคณะกรรมการกลั่นกรองคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ (2) เอกสาร ข้อ 3.4.1 และ 3.4.2 ในรูปแบบไฟล์ PDF
  3.5 การส่งเอกสารเข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ
    3.5.1 งานวิชาการจัดทำวาระเสนอรายชื่อผู้ขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ เข้าที่ประชุมคณะกรรมการประจำคณะฯ ในวันพฤหัสบดีที่ 2 และ 4 ของเดือน
    3.5.2 ภายหลังการประชุมคณะฯ งานวิชาการจะส่งมติที่ประชุมดังกล่าวไปยังภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อแจ้งให้ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งฯ ทราบ และดำเนินการส่งเอกสารไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลต่อไป
  3.6 การส่งเอกสารไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล
    3.6.1 ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ จัดทำเอกสารดังต่อไปนี้ ส่งมายังงานวิชาการ
    - เอกสาร วช.ตน.2.4 เรื่อง “ขอส่งเอกสารประกอบการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ ฉบับสมบูรณ์
เพื่อเสนออธิการบดี”  (download เอกสาร วช.ตน.2.4)  
    - สำเนาแบบ ก.พ.อ.03 ปรับปรุง/2 หรือ(มม.๐๐๒/๒) หรือ (ก.พ.อ.๐๕) หรือ แบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งศาสตราจารย์
ให้ได้รับเงินประจำตำแหน่งสูงขึ้น (ศาสตราจารย์อาวุโส) ที่แก้ไขถูกต้อง สมบูรณ์แล้ว จำนวน 30 ฉบับ
    - เอกสารผลงานวิชาการ ที่แก้ไขถูกต้อง สมบูรณ์แล้ว เย็บรวมเล่ม จำนวน 4 ชุด (ถ้าเป็นการขอตำแหน่งด้วยวิธีพิเศษ หรือ ศาสตราจารย์ วิธีที่ 2 ส่งเอกสารผลงานทางวิชาการ จำนวน 6 ชุด)    
    - CD บันทึกข้อมูลสำเนาเอกสารตามข้อ 3.6 ทั้งหมดยกเว้นเอกสารผลงานทางวิชาการ ในรูปแบบไฟล์ PDF
    3.6.2 ทุกวันศุกร์ งานวิชาการ รวบรวมเอกสารตามข้อ 3.6.1 เพื่อเสนอไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลและจะเริ่มนับวันดำเนินการเสนอขอกำหนดตำแหน่งฯ ตั้งแต่ วันที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเอกสารถูกต้อง ครบถ้วนและสมบูรณ์
  3.7 การพิจารณาผลงานทางวิชาการ โดยคณะกรรมการระดับมหาวิทยาลัย  
    3.7.1 วันศุกร์สัปดาห์ที่ 1 ของเดือน จะจัดประชุมคณะอนุกรรมการพิจารณากลั่นกรองการขอตำแหน่งทางวิชาการระดับมหาวิทยาลัย
    3.7.2 หลังจบการประชุม มหาวิทยาลัยมหิดลจะแจ้งมติผลการพิจารณามายังคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จากนั้นงานวิชาการจะส่งเอกสารไปยังภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อแจ้งให้ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งฯ ทราบ และดำเนินการตามมติที่ประชุม  จากนั้นให้ดำเนินการจัดส่งเอกสารที่แก้ไขแล้วตามมติที่ประชุมไปยังมหาวิทยาลัยมหิดล (download เอกสาร วช.ตน.3.1)  โดยจะเริ่มนับวันดำเนินการขอแต่งตั้ง ตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเอกสารที่แก้ไข ถูกต้องแล้วอย่างเป็นทางการ  
    ทั้งนี้หากคณะกรรมการฯ พิจารณาเห็นว่าควรปรับแก้ไขในส่วนที่ไม่เกี่ยวข้องกับผลงานทางวิชาการ จะมีการแจ้งมติอย่างไม่เป็นทางการกลับมายังงานวิชาการโดยตรง และจะเริ่มนับวันดำเนินการเสนอขอกำหนดตำแหน่งฯ ตั้งแต่วันที่มหาวิทยาลัยมหิดลได้รับเอกสารตามข้อ 3.6.2
  3.8 การติดตามความคืบหน้าของการเสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ
ท่านสามารถติดตามความคืบหน้าของการเสนอขอกำหนดตำแหน่งฯ ของท่านภายหลังจากส่งเอกสารไปยังมหาวิทยาลัยมหิดลอย่างน้อย 2 สัปดาห์ ที่ website http://muacademic.mahidol/
 
ติดต่อสอบถามเรื่องการขอตำแหน่งทางวิชาการ
คุณประภาศิกานต์ วิวัฒนวาณิชย์
โทร 0 2419 2676
 
<< Back
กลับไปหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ