ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ
1. การเตรียมการ
  1.1 ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ ศึกษาประกาศ หลักเกณฑ์ ข้อบังคับและวิธีเกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ โดยศึกษาจากเอกสารดังนี้ Click
  1.2 ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ กรอกข้อมูลในแบบคำขอรับการพิจารณากำหนดตำแหน่งทางวิชาการ (ก.พ.อ.๐๓ ปรับปรุง/๒) โดยผู้ขอแต่งตั้งจะต้องระมัดระวังตรวจทานข้อมูล และตัวสะกดให้ถูกต้อง โดยศึกษาจากเอกสารดังต่อไปนี้
    1.2.1 คำแนะนำในการเขียนรายละเอียดแบบ ก.พ.อ.๐๓ ปรับปรุง/๒
  1.3 ผู้เสนอขอกำหนดตำแหน่งทางวิชาการ นำแบบ ก.พ.อ.๐๓ ปรับปรุง/๒ ที่กรอกแล้ว เอกสารผลงานวิชาการ และเอกสารหลักฐานประกอบ พร้อม checklist (download checklist เอกสารหลักฐานประกอบการขอตำแหน่งทางวิชาการ) มาให้เจ้าหน้าที่งานวิชาการตรวจคัดกรองในเบื้องต้น เพื่อจัดเตรียมเอกสารให้ถูกต้องสมบูรณ์ก่อนส่งเรื่องให้คณะกรรมการพิจารณาคุณสมบัติและผลงานทางวิชาการ
  1.4 Workflow การขอตำแหน่งทางวิชาการ
2. การประเมินการสอน (ขั้นตอนนี้สามารถทำไปพร้อมกับขั้นตอนการเตรียมการ)
  2.1 ผู้ขอแต่งตั้งดำเนิน เรื่อง "ขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนในชั้นต้น" โดยส่งเอกสารต่อไปนี้มายังสำนักงานวิชาการ ล่วงหน้า 1 เดือน
    2.1.1 บันทึกผ่านหัวหน้าภาควิชา/ศูนย์/สถาน ส่งถึงรองคณบดีฝ่ายวิชาการ เรื่อง "ขอแต่งตั้งคณะอนุกรรมการประเมินผลการสอนในชั้นต้น" (download เอกสาร วช.ตน.๑.๑)
    2.1.2 แผนการสอน จำนวน 2 ฉบับ(download ตัวอย่างแผนการสอน)
    2.1.3 เอกสารการสอน (เอกสารประกอบการสอน หรือ เอกสารคำสอน) จำนวน 2 ฉบับ
    2.1.4

แบบประเมินการสอนโดยอนุกรรมการประเมินผลการสอนในชั้นต้น (download เอกสาร ม.ม.๐๐๔/๑) ที่กรอกข้อมูลของผู้ขอแต่งตั้งแล้ว จำนวน 2 ฉบับ

    2.1.5 แบบประเมินการสอนโดยอนุกรรมการประเมินผลการสอนในชั้นต้น (download เอกสาร ม.ม.๐๐๖/๑) ที่กรอกข้อมูลของผู้ขอแต่งตั้งแล้ว จำนวน 2 ฉบับ
    2.1.6 ตารางสอน /บรรยาย (ถ้ามี)
    2.1.7 ประเมินการสอนโดยนักศึกษา (download เอกสาร ม.ม.๐๑๐/๑)
  2.2 ผู้ขอแต่งตั้งดำเนินเรื่องขอถ่ายทำวิดิทัศน์บันทึกการเรียนการสอน พร้อมผลิต DVD โดยทำบันทึกผ่านหัวหน้าภาควิชา/ศูนย์/สถาน ส่งถึงหัวหน้าสถานเทคโนโลยี การศึกษาแพทยศาสตร์ (download เอกสาร วช.ตน.๑.๒ )
  2.3 การประเมินการสอน
    2.3.1 ผู้ขอแต่งตั้งยืนยันเวลานัดหมายให้ประเมินการสอน โดยแจ้งเรื่องไว้ที่งานวิชาการ สำนักงานคณบดี (กรรมการที่ไม่สามารถไปประเมินการสอนในเวลาที่นัดหมาย จะทำการประเมินการสอนในภายหลังจาก DVD บันทึกการเรียนการสอน) จำนวน 3 ชุด
    2.3.2 ฝ่ายการศึกษาของภาควิชาต้นสังกัด รวบรวมผลการประเมินการสอนโดยนักศึกษาม.ม.๑๐/๑ และ DVD บันทึกการเรียนการสอน ส่งไปยังงานวิชาการ สำนักงานคณบดี (download เอกสาร วช.ตน.๑.๑/๒ )
  2.4 ผลการประเมินการสอน
    2.4.1 รองคณบดีฝ่ายวิชาการทำบันทึกแจ้งผลการประเมินไปยังหัวหน้าภาควิชา/ศูนย์/สถาน
      กรณีที่ผลการประเมินผ่าน ให้ผู้ขอแต่งตั้งดำเนินการตามข้อ 3 ต่อไป
      กรณีที่ผลการประเมินเอกสาร ไม่ผ่าน ให้ผู้ขอตำแหน่งทำการแก้ไขเอกสารตามคำแนะนำ แล้วส่งเรื่องผ่านหัวหน้าภาควิชา/ศูนย์/สถาน มายังรองคณบดีฝ่ายวิชาการ (download เอกสาร วช.ตน.๑.๓)
      กรณีที่ผลการประเมินการสอน ไม่ผ่าน ให้ผู้ขอตำแหน่งดำเนินการเรื่องการประเมินการสอนใหม่ทั้งหมด
 
Next >>
กลับไปหน้าการขอตำแหน่งทางวิชาการ