1.   ขั้นตอนการขอตำแหน่งทางวิชาการ
       1.1 เอกสารประกอบการบรรยาย Academic-Appointment-Assisting (AAA)
2.   การเขียนบรรณานุกรม
3.   คำถามที่พบบ่อย (FAQ) เกี่ยวกับการขอตำแหน่งทางวิชาการ
4.   บัญชีรายชื่อวารสารวิชาการ (List of Approved National/International Journals)
5.   สรุปการเตรียมตัวเข้าสู่ตำแหน่งทางวิชาการ
6.   คำที่มักใช้ผิดบ่อยและอักษรย่อทางการแพทย์ ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ
7.   รายชื่อเข้าร่วม โครงการ Academic Appointment Assisting (AAA) Team Creation
8.   แนวปฏิบัติในการกำหนดรายชื่อผู้นิพนธ
9.   รายชื่อห้องประชุมของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
10. ประกาศหลักเกณฑ์ ข้อบังคับและวิธี เกี่ยวกับตำแหน่งทางวิชาการ
12. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกแบบ ก.พ.อ. 03 ปรับปรุง/2 ออนไลน์" สำหรับอาจารย์
13. เอกสารประกอบการอบรมเชิงปฏิบัติการ "การบันทึกแบบ ก.พ.อ. 03 ปรับปรุง/2 ออนไลน์" สำหรับเจ้าหน้าที่
 
สถิติการดำรงตำแหน่งทางวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ไตรมาสที่ 4/2560

ตำแหน่งทางวิชาการ จำนวน คิดเป็นร้อยละ เป้าของคณะฯ ปี 2560 (ร้อยละ)
ศาสตราจารย์ 58 คน 6.2 6.2
รองศาสตราจารย์ 272 คน 29.3 29.0
ผู้ช่วยศาสตราจารย์ + นักวิจัยระดับ 2 240 คน 25.9 25.2
อาจารย์ + นักวิจัยระดับ 1 358 คน 38.6 39.6
ข้อมูล ณ วันที่ 30 กันยายน พ.ศ.2560
 
ติดต่อเจ้าหน้าที่ตำแหน่งทางวิชาการ
คุณประภาศิกานต์ วิวัฒนวาณิชย์
โทร. 0 2419 2676