ข้อมูลคุณภาพด้านการบริการวิชาการ

แบบฟอร์มส่งข้อมูลบริการวิชาการ
แบบฟอร์มแผนการจัดโครงการบริการวิชาการ ประจำปีงบประมาณ 2561


ข้อมูลบริการวิชาการ แจ้งปรับวิธีการเก็บข้อมูล

      ตามที่ประชุมคณะกรรมการวิชาการคณะฯ ครั้งที่ 4/2556 เมื่อวันพุธที่ 27 มีนาคม 2556 ที่ประชุมได้ร่วมกันพิจารณาข้อมูลการให้บริการวิชาการของคณะฯ ไตรมาสที่ 2 ปีงบประมาณ 2556 พบว่าข้อมูลดังกล่าวยังต่ำกว่าความเป็นจริงอยู่มาก และเพื่อให้การจัดเก็บข้อมูลเป็นไปด้วยความเรียบร้อย ดังนั้น ที่ประชุมจึงมีมติให้งานวิชาการ ทำหนังสือแจ้งการปรับเปลี่ยนรูปแบบและวิธีการจัดเก็บข้อมูลบริการวิชาการแก่ภาควิชา/หน่วยงานทราบอีกครั้ง
      ในการนี้ งานวิชาการ จึงขอแจ้งภาควิชา/หน่วยงาน เพื่อขอความร่วมมือในการบันทึกข้อมูลการบริการวิชาการให้ครบถ้วนและแล้วเสร็จตามระยะเวลาที่กำหนดไว้ โดยมีรายละเอียด ดังนี้
        - โครงการบริการวิชาการ : ใช้ระบบ Internal Order (IO) เพื่อช่วยในการจัดเก็บข้อมูลโครงการบริการวิชาการ ได้แก่ การจัดประชุมวิชาการ การอบรมระยะสั้น การสัมมนา (กรุณาปิดโครงการฯ ภายใน 60 วัน โดยการบันทึกรายงานผลการจัดโครงการฯ ในระบบ IO)
        - การให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกคณะ : ใช้ระบบ SAP จัดเก็บข้อมูลการลาของบุคลากร ซึ่งระบบดังกล่าวได้มีการแยกประเภทการลาที่เกี่ยวข้องกับการไปให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภายนอกคณะฯ ซึ่งการบริการดังกล่าวไม่ถือเป็นวันลา ได้แก่ การไปเป็นวิทยากรทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ, กรรมการ, ที่ปรึกษา, อาจารย์พิเศษ, การร่วมประชุม/สัมมนาในประเทศและต่างประเทศ (กรุณาบันทึกข้อมูลให้แล้วเสร็จภายในวันที่ 5 ของทุกเดือน)
        - ผลงานทางวิชาการที่เป็น หนังสือ หรือตำรา : เมื่อมีการผลิตหนังสือหรือตำราใหม่ ให้มอบหนังสือ ตำรา ดังกล่าว จำนวน 2 เล่ม ให้แก่หอสมุดศิริราช ซึ่งหอสมุดจะจัดเก็บไว้ในห้องผลงานของอาจารย์ 1 เล่ม (ไม่สามารถยืมออกจากหอสมุดฯ) และเพื่อวางบนชั้นทั่วไป 1 เล่ม (สามารถยืมออกจากหอสมุดฯ ได้) ทั้งนี้หอสมุดศิริราชจะจัดเก็บข้อมูลหนังสือ ตำรา ดังกล่าวไว้ในระบบสารสนเทศของหอสมุดฯ ตัวอย่างแบบฟอร์มการส่งผลงานที่เป็น หนังสือ หรือตำรา ให้แก่หอสมุดศิริราช ตามเอกสารแนบ
ทั้งนี้ การจัดเก็บข้อมูลดังกล่าวข้างต้น งานวิชาการ มีวัตถุประสงค์เพื่อลดภาระงานของภาควิชา/หน่วยงานเป็นหลักสำคัญ ดังนั้น งานวิชาการ จะไม่มีการขอข้อมูลทั้ง 3 เรื่องนี้จากท่านในรูปแบบการบันทึกลงใน File excel อีกต่อไป
      เอกสารที่เกี่ยวข้อง (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
        1. คู่มือการใช้งานระบบ Internal Order
        2.  คู่มือการลาประเภทการลา ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล
        3. แบบฟอร์มการส่งผลงานทางวิชาการที่เป็นหนังสือ หรือตำรา ให้แก่หอสมุด


ข้อมูลบริการวิชาการ ค่าธรรมเนียม
      ตามที่ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดล ได้ปรับปรุงประกาศคณะฯ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียมการให้บุคลากรไปปฏิบัติงานบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานภาคเอกชนที่แสวงหากำไร พ.ศ.2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 23 กุมภาพันธ์ 2559 สำหรับการรับเงินค่าธรรมเนียมและค่าตอบแทนวิทยากรเข้าคณะฯ และได้จัดทำประกาศคณะฯ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรไปปฏิบัติงานบริการวิชาการให้แก่หน่วยงานภาคเอกชน ที่แสวงหากำไร พ.ศ.2559 ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 8 เมษายน 2559 สำหรับการเบิกเงินค่าตอบแทนวิทยากรคืนผ่านระบบเงินเดือน เพื่อเป็นช่องทางการชำระเงินสำหรับบริษัทที่ต้องการเชิญอาจารย์ออกไปเป็นวิทยากร
      ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าวเป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเข้าใจตรงกัน ดังนั้น งานวิชาการ จึงขอแจ้ง ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับการให้บุคลากรไปให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานภาคเอกชน ขั้นตอนการปฏิบัติสำหรับการเบิกค่าตอบแทนคืนบุคลากรไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ และ แบบฟอร์มจดหมายการรับทราบและยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการทางวิชาการ รายละเอียดดังเอกสารแนบมาพร้อมกันนี้ (คลิกเพื่อดาวน์โหลด)
     1. ประกาศคณะฯ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าธรรมเนียม การให้บุคลากรไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ ให้แก่หน่วยงานภาคเอกชน ที่แสวงหากำไร พ.ศ.2559
     2. ขั้นตอนการบริการวิชาการแก่หน่วยงานเอกชน (มีการเรียกเก็บค่าธรรมเนียม)
     3. แบบฟอร์มจดหมายการรับทราบและยินดีจ่ายค่าธรรมเนียมการให้บริการทางวิชาการ
     4. ประกาศคณะฯ เรื่องหลักเกณฑ์และอัตราค่าใช้จ่ายเงินค่าตอบแทนแก่บุคลากรไปปฏิบัติงานบริการวิชาการ ให้แก่หน่วยงานภาคเอกชนที่แสวงหากำไร พ.ศ.2559
     5. ขั้นตอนการเบิกค่าตอบแทนคืนบุคลากรที่ให้บริการวิชาการแก่หน่วยงานเอกชน (กรณีโอนเงินค่าตอบแทนเข้าคณะฯ)
     6. แบบฟอร์มหลักฐานการเบิกค่าตอบแทนคืนวิทยากร
ขั้นตอนการปิดโครงการเมื่อเสร็จสิ้นการจัดประชุมวิชาการเพื่อตั้งงบประมาณอุดหนุนจัดสรร
      ตามที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล ได้จัดทำประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘ ซึ่งมีผลบังคับใช้ตั้งแต่วันที่ 1 ตุลาคม 2558 เป็นต้นไป และ ได้เชิญผู้เกี่ยวข้องเข้าอบรม เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการ ในวันพฤหัสบดีที่ 17 กันยายน 2558 ณ ห้องประชุมตรีเพ็ชร อาคารพระศรี 100 ปี ชั้น 15 แล้วนั้น
      ในการนี้ เพื่อให้การดำเนินงานดังกล่าว เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและมีความเข้าใจตรงกัน ดังนั้น งานวิชาการ จึงขอใคร่ขอแจ้งขั้นตอนการดำเนินการ ดังนี้
        1. Slide-IO_อบรมการจัดสรรรายได้สูงกว่าค่าใช้จ่าย_17.09.2015
        2.  คู่มือการดูรายงานรายได้,ค่าใช้จ่ายของโครงการในระบบSAP-IO
        3. ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดสรรรายได้ที่สูงกว่าค่าใช้จ่ายในการจัดประชุมวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล พ.ศ. ๒๕๕๘
        4. Work Flow การปิดโครงการเมื่อเสร็จสิ้นการจัดประชุมวิชาการเพื่อการตั้งงบประมาณ อุดหนุนจัดสรร
        5. Work Flow การรายงานวงเงินอุดหนุนจัดสรรจากการจัดประชุมวิชาการ สิ้นปีงบประมาณ
        6. ตัวอย่าง การจัดชุดเอกสารสำหรับปิดโครงการ IO-02 เพื่อขอตั้งงบประมาณอุดหนุนจัดสรร
        7. แบบฟอร์มบันทึกข้อความเสนอขอปิดโครงการและขอตั้งงบอุดหนุนจัดสรร (เอกสาร-วช-คก05)ติดต่อเจ้าหน้าที่
คุณวาสินี แสงสุขเอี่ยม
โทร. 0 2419 2887