งานวิชาการ นำเสนอโปสเตอร์ผลงานความก้าวหน้าและรับรางวัลติดดาว ในงานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) ประจำปี 2559

       เมื่อวันที่ 18 ส.ค. 59  เวลา 08.30 น.  ศ.คลินิก นพ.อุดม  คชินทร  อธิการบดีมหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานเปิดงานแสดงและชมผลงานมหกรรมคุณภาพดีเด่น (Quality Fair) ประจำปี 2559  หัวข้อ “Safety Culture : Everyone, Everywhere, Every time : วัฒนธรรมความปลอดภัยเรื่องใกล้ตัว” โดยมี ศ.ดร.นพ. ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และผู้บริหารมหาวิทยาลัย สถาบัน โรงพยาบาลทั่วประเทศ ร่วมงานด้วยณ  โถงอาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ รพ.ศิริราช 
        งานมหกรรมคุณภาพ (Quality Fair) จัดขึ้นเป็นประจำทุกปี ตั้งแต่ พ.ศ.2544  ปีนี้เป็นปีที่ 17 ที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลนำระบบคุณภาพมาใช้ในการรับรองคุณภาพโรงพยาบาลศิริราช โดยปีนี้ใช้ชื่องานว่า “Safety Culture : Everyone, Everywhere, Every time : วัฒนธรรมความปลอดภัยเรื่องใกล้ตัว” ซึ่งการจัดงานแบ่งเป็น 2 ส่วน  ส่วนแรก เป็นการแสดงนิทรรศการ ประกอบด้วย การนำเสนอโปสเตอร์ผลงานความก้าวหน้าในการพัฒนาคุณภาพของคณะกรรมการคร่อมสายงาน/ภาควิชา/ทีมนำทางคลินิก และหน่วยงานสนับสนุน โปสเตอร์ผลงานนวัตกรรมที่ได้รับรางวัลโครงการติดดาว รางวัล R2R Award และผลงานที่ได้รับรางวัล KM Award ส่วนที่ 2 เป็นการแลกเปลี่ยนเรียนรู้บนเวที ณ ห้องอทิตยาทรกิติคุณ ตึกสยามินทร์ ชั้น 7 ในวันที่ 18 และ 19 สิงหาคม 2559 อาทิ ปาฐกถาพิเศษ เรื่อง “Siriraj Safety Organization : ศิริราชองค์กรแห่งความปลอดภัย” โดย ศ.ดร.นพ.ประสิทธิ์  วัฒนาภา คณบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล  และบรรยายพิเศษ เรื่อง “Logistic in Healthcare” โดย รศ.ดร.ดวงพรรณ ศฤงคารินทร์ อาจารย์ประจำภาควิชาวิศวกรรมอุตสาหการ คณะวิศวกรรมศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
        นอกจากนี้ได้จัดให้มีการมอบรางวัลโครงการติดดาว ประจำปี 2558 จำนวนทั้งสิ้น 311 รางวัล แบ่งเป็น 4 ประเภทรางวัล ได้แก่ 1. ประเภทหน่วยงาน 181 รางวัล ได้แก่ รางวัลหน่วยงานดีเด่น หน่วยงานดีเด่นดาวทอง และหน่วยงานดีเด่นแพลตินั่ม 2. ประเภทนวัตกรรม 130 รางวัล ได้แก่ รางวัลนวัตกรรมดีเด่น นวัตกรรมดีเด่นด้านการบริหารทรัพยากร และนวัตกรรมดีเด่นด้านแนวคิด Lean  3. รางวัล R2R Award  11 รางวัล และ 4. รางวัล KM Award จำนวน 4 รางวัล ซึ่ง งานวิชาการ ได้รับรางวัลโครงการติดดาว ประเภทนวัตกรรม โดยเป็นนวัตกรรมที่เกิดจากความร่วมมือของ 2 หน่วยงาน ระหว่าง งานวิชาการ และ หน่วยต้นทุน ฝ่ายการคลัง เพื่อเกิดการแลกเปลี่ยนเรียนรู้การพัฒนางานประจำอย่างมีคุณค่าแก่สังคม ส่งเสริมนโยบายคณะฯ