สำนักพิมพ์ศิริราช งานวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล จัดอบรม
เรื่อง "เขียนหนังสือ-ตำราทางวิชาการ ให้ง่ายขึ้น ด้วยโปรแกรม Endnote และ Turnitin"
วันอังคารที่ 31 พฤษภาคม พ.ศ.2559 เวลา 09.00 – 15.00 น. ณ ห้องอบรมคอมพิวเตอร์ 623 ชั้น 6 อาคารศรีสวรินทิรา

       เมื่อวันที่ 31 พ.ค.59  สำนักพิมพ์ศิริราช งานวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล โดยผู้ช่วยศาสตราจารย์ ดร.นพพล เผ่าสวัสดิ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ เป็นประธานเปิดงานสัมมนา"เขียนหนังสือ-ตำราทางวิชาการ ให้ง่ายขึ้น ด้วยโปรแกรม Endnote และ Turnitin"
       ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากร นางรักชนก ขำประถม เจ้าหน้าที่ชำนาญการ หอสมุดและคลังความรู้มหาวิทยาลัยมหิดล ให้ความรู้ในหัวข้อ "การเขียนเอกสารอ้างอิงและเขียนบรรณานุกรม ด้วยโปรแกรม Endnote"และ อาจารย์ ดร.นายแพทย์บดินทร์ ทรัพย์สมบูรณ์ ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายการศึกษาก่อนปริญญา คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล
       โดยในงานสัมมนาดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 60 ท่าน และมีผลความพึงพอใจมาก-มากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 93.50