สำนักพิมพ์ศิริราช งานวิชาการ สำนักงานคณบดี คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
จัดงานอบรม สัมมนา เรื่อง "สาระน่ารู้ก่อนเขียนตำรา...จนไปสู่ความสำเร็จ"
วันอังคารที่ 29 มีนาคม พ.ศ.2559 เวลา 08.30 – 15.30 น.
ณ ห้องประชุมใหญ่ 101 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR)   
       เมื่อวันที่ 29 มี.ค.59  ศ.พญ.มณี รัตนไชยานนท์ รองคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล เป็นประธานในงานสัมมนา"สาระน่ารู้ก่อนเขียนตำรา...จนไปสู่ความสำเร็จ" เพื่อพัฒนาและให้ความรู้เกี่ยวข้องกับการเขียนตำราทางการแพทย์ให้ได้มาตรฐานและถูกต้อง ตามหลักจริยธรรม และเปิดโอกาสให้มีการเรียนรู้และแลกเปลี่ยนประสบการณ์ร่วมกันระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม
       ซึ่งได้รับความอนุเคราะห์จากวิทยากรหลายท่าน ไม่ว่าจะเป็น ศาสตราจารย์พิเศษสุชาติ ธรรมาพิทักษ์กุล คณะกรรมการลิขสิทธิ์ กรมทรัพย์สินทางปัญญา กระทรวงพาณิชย์ ให้ความรู้ในหัวข้อ "รู้ทันลิขสิทธิ์..ไม่ติดคุก", ศาสตราจารย์ นายแพทย์บรรจง มไหสวริยะ
รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยมหิดลและเป็นผู้ได้รับรางวัลตำราศิริราช-มหิดล ประจำปี 2543 ประเภท ดี บรรยายในหัวข้อ "การวางเค้าโครงและการวางแผนการแต่งตำราที่จะใช้ในการขอตำแหน่งทางวิชาการ", รองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงกุลภา ศรีสวัสดิ์
ผู้ช่วยคณบดีฝ่ายวิชาการ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล แนะนำให้ "รู้จักสำนักพิมพ์ศิริราช", รองศาสตราจารย์ นายแพทย์อภิชาติ อัศวมงคลกุล
รองคณบดีฝ่ายบริหาร คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ผู้ได้รับรางวัลตำราศิริราช-มหิดล ประจำปี 2557 ประเภท ดีเด่น และ
ผู้ได้รับรางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล สาขาการแต่งตำรา ประจำปี 2557 ให้ความรู้และแชร์ประสบการณ์ในหัวข้อ "เขียนอย่างไร..ให้ได้รางวัล",
และรองศาสตราจารย์ แพทย์หญิงดาราวรรณ วนะชิวนาวิน คณะกรรมการดำเนินงานสำนักพิมพ์ศิริราช บรรยาย เรื่อง "การใช้ภาษาและสำนวนภาษาในการแต่งตำราทางการแพทย์"
       โดยในงานสัมมนาดังกล่าว มีผู้เข้าร่วมทั้งหมด 92 ท่าน และมีผลความพึงพอใจมาก-มากที่สุด อยู่ที่ร้อยละ 96.50