ปาฐกถาเกียรติยศ

ประกาศและคำสั่งคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับปาฐกถา
            คำสั่งแต่งตั้งคณะกรรมการปาฐกถาเกียรติยศ
            ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การจัดปาฐกถา ของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล พ.ศ.2558

ปาฐกถาเกียรติยศประจำปี

           ปาฐกถารางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล
               กำหนดการจัดปาฐกถา เป็นสัปดาห์สุดท้าย ของเดือนมกราคม ของทุกปี
               รายการปาฐกถาย้อนหลัง
               หนังสือปาฐกถารางวัลสมเด็จเจ้ามหิดล 2014
               ประมวลภาพงานรางวัลสมเด็จเจ้าฟ้ามหิดล

           ปาฐกถาอุดม โปษกฤษณะ
               ประวัติความเป็นมา
               แต่งตั้งคณะกรรมการคัดเลือกแพทย์ดีเด่นในชนบท ประจำปี 2555
               กำหนดการจัดปาฐกถา
               รายการปาฐกถาย้อนหลัง
               ประมวลภาพงานปาฐกถาอุดม โปษกฤษณะ

           ปาฐกถาวันมหิดล
               ประวัติความเป็นมา
               กำหนดการจัดปาฐกถา
               รายการปาฐกถาย้อนหลัง
               ประมวลภาพงานวันมหิดล

           ปาฐกถาสุด แสงวิเชียร
               ประวัติความเป็นมา
               แบบฟอร์มการเสนอชื่อ ปาฐกถาสุด แสงวิเชียร
               ระเบียบผู้สรรหา
               รายการปาฐกถาย้อนหลัง
               ชีวประวัติปาฐกถาสุด แสงวิเชียร
               ประมวลภาพงานปาฐกถาสุด แสงวิเชียร
               หนังสือปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี 2557
               หนังสือปาฐกถาสุด แสงวิเชียร ประจำปี 2558

ปาฐกถาเกียรติยศที่จัดในวาระพิเศษ
           ปาฐกถาเอ จี เอลิส
              
ประวัติความเป็นมา
               รายการปาฐกถาย้อนหลัง

               ประมวลภาพงานปาฐกถาเอ จี เอลิส