ทุนสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการเพื่อเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนกับสถาบันชั้นนำระดับโลกหรือสถาบันที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะฯ

ประกาศหลักเกณฑ์และอัตราการให้ทุนสนับสนุนบุคลากรสายวิชาการเพื่อเป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนกับสถาบันชั้นนำระดับโลกหรือสถาบันที่มีบันทึกข้อตกลงความร่วมมือกับคณะ พ.ศ. 2560

รายชื่อคณะกรรมการกลั่นกรองและคัดเลือกอาจารย์เป็นวิทยากรแลกเปลี่ยนฯ

ใบสมัครขอรับทุนฯ

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่

น.ส. วลีรัตน์ กลิ่นเกษร
โทร.0 2419 2674