รางวัลตำราศิริราช ประจำปี พ.ศ. 2561


รายชื่อผู้รับรางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2560

  ระเบียบการ :สำหรับรางวัลตำราศิริราช ได้เปลี่ยนชื่อจาก"รางวัลตำราศิริราช-มหิดล กองทุนเฉลิมพระเกียรติ"เป็น "รางวัลตำราศิริราช" อย่างเป็นทางการ เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2559 โดยเป็นรางวัลที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตตำราทางการแพทย์ของอาจารย์ในคณะฯ ให้มีคุณภาพสูงอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การค้นคว้า การอ้างอิงของนักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องโดยทั่วไป

คำสั่งคณะฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรกมการรางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2558 -2561 Click
คุณสมบัติผู้สมัคร :
     1. เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ที่ปฏิบัติหน้าที่ในตำแหน่งอาจารย์ประจำคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล และทำหน้าที่ผู้นิพนธ์หรือสมาชิกของกองบรรณาธิการของตำรา/หนังสือเล่มนั้น 
     2. กรณีตำราเป็นผลงานรวม  ผู้สมัครคือผู้แทนของคณะผู้นิพนธ์หรือบรรณาธิการ ต้องได้รับการลงนามยินยอมจากผู้นิพนธ์ทุกท่าน
การพิจารณาเงินรางวัล :
      ตำราที่ได้รับรางวัล ต้องได้คะแนนในหัวข้อเนื้อหาตำรา อย่างน้อยร้อยละ 70 
      - ประเภทดีเด่น     คะแนนรวม 85 ขึ้นไป  จะได้รับเงินรางวัล   150,000 บาท
      - ประเภทดี           คะแนนรวม 80-84       จะได้รับเงินรางวัล    100,000  บาท
      - ประเภทชมเชย   คะแนนรวม 70-79       จะได้รับเงินรางวัล     50,000 บาท
  ทั้งนี้ การตัดสินรางวัลจะพิจารณาโดยดูจากองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่
        1. คะแนนของตำราที่ได้รับโดยพิจารณาตามเกณฑ์เบื้องต้น
        2. การประเมินคุณค่าตำราในภาพรวมทั้งเนื้อหาสาระ และความถูกต้องด้านคุณธรรม  จริยธรรม

   การรับสมัครและเกณฑ์ของผลงานที่สมควรได้รับรางวัล :
          1. ให้ผู้สมัครขอรับรางวัลตำราศิริราช ประจำปี พ.ศ.2561 ศึกษาประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิจารณาและวิธีสมัครเพื่อขอรับรางวัลตำราศิริราช จากเอกสารดังนี้ Click
          2. ให้ผู้สมัครขอรับรางวัลตำราศิริราช ประจำปี พ.ศ.2561 ศึกษาประกาศคณะฯ เรื่อง การสมัครหรือเสนอชื่อเพื่อรับรางวัลตำราศิริราช จากเอกสารดังนี้ Click
          3. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร/เสนอชื่อ เพื่อขอรับรางวัลตำราศิริราช ประจำปี พ.ศ.2561 (เอกสารแนบที่ 1) จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน Click
          4. ดาวน์โหลดแบบประเมินรางวัลตำราศิริราช ประจำปี พ.ศ.2561 และทำการสั่งพิมพ์ (เอกสารแนบที่ 2) Click
          5. นำแบบฟอร์มใบสมัคร/เสนอชื่อ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว แนบมากับแบบประเมินรางวัลตำราศิริราช ประจำปี พ.ศ.2561 (เอกสารแนบที่ 1และ 2 พร้อมตำรา/หนังสือที่ส่งเข้าประกวด) ส่งมาที่ งานวิชาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ (SiMR) ชั้น 2 ห้อง 207 

     

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ หน่วยสำนักพิมพ์ศิริราช
คุณยุพา ประไพพงษ์
คุณปิยะนุช เป้าชัง
โทร.0 2419 2858 และ 0 2419 2887

Update :: 7/2/2018