รางวัลตำราศิริราช ประจำปี พ.ศ. 2560

  ระเบียบการ :สำหรับรางวัลตำราศิริราช ได้เปลี่ยนชื่อจาก"รางวัลตำราศิริราช-มหิดล กองทุนเฉลิมพระเกียรติ"เป็น "รางวัลตำราศิริราช" อย่างเป็นทางการ เมื่อวันพุธที่ 9 มีนาคม พ.ศ.2559 โดยเป็นรางวัลที่คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตั้งขึ้นเพื่อสนับสนุนและส่งเสริมการผลิตตำราทางการแพทย์ของอาจารย์ในคณะฯ ให้มีคุณภาพสูงอันจะนำมาซึ่งประโยชน์ต่อการเรียนการสอน การค้นคว้า การอ้างอิงของนักศึกษา และผู้เกี่ยวข้องโดยทั่วไป

คำสั่งคณะฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะกรรกมการรางวัลตำราศิริราช ประจำปี 2558 -2561 Click
คุณสมบัติผู้สมัคร :
     1. เป็นข้าราชการหรือพนักงานมหาวิทยาลัย ที่เป็นหรือเคยเป็นอาจารย์ของ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล 
     2. กรณีตำราเป็นผลงานรวม  ผู้สมัครคือผู้แทนของคณะผู้นิพนธ์หรือบรรณาธิการ ต้องได้รับการลงนามยินยอมจากผู้นิพนธ์ทุกท่าน
การพิจารณาเงินรางวัล :
      ตำราที่ได้รับรางวัล ต้องได้คะแนนในหัวข้อเนื้อหาตำรา อย่างน้อยร้อยละ 70 
      - ประเภทดีเด่น     คะแนนรวม 85 ขึ้นไป  จะได้รับเงินรางวัล   150,000 บาท
      - ประเภทดี           คะแนนรวม 80-84       จะได้รับเงินรางวัล    100,000  บาท
      - ประเภทชมเชย   คะแนนรวม 70-79       จะได้รับเงินรางวัล     50,000 บาท
  ทั้งนี้ การตัดสินรางวัลจะพิจารณาโดยดูจากองค์ประกอบ 2 ประการ ได้แก่
        1. คะแนนของตำราที่ได้รับโดยพิจารณาตามเกณฑ์เบื้องต้น
        2. การประเมินคุณค่าตำราในภาพรวมทั้งเนื้อหาสาระ และความถูกต้องด้านคุณธรรม  จริยธรรม
   การรับสมัครและเกณฑ์ของผลงานที่สมควรได้รับรางวัล : (ปิดรับสมัคร ในวันที่ 31 มีนาคม พ.ศ.2560)
          1. ให้ผู้สมัครขอรับรางวัลตำราศิริราช ประจำปี พ.ศ.2560 ศึกษาคุณสมบัติ และหลักเกณฑ์ในการสมัคร จากเอกสารดังนี้ Click
          2. ดาวน์โหลดแบบฟอร์มใบสมัคร/เสนอชื่อ เพื่อขอรับรางวัลตำราศิริราช ประจำปี พ.ศ.2560 (เอกสารแนบที่ 1) จากนั้นกรอกข้อมูลให้ครบถ้วน Click
          3. ดาวน์โหลดแบบประเมินรางวัลตำราศิริราช ประจำปี พ.ศ.2560 และทำการสั่งพิมพ์ (เอกสารแนบที่ 2) Click
          4. นำแบบฟอร์มใบสมัคร/เสนอชื่อ ที่กรอกข้อมูลครบถ้วนแล้ว แนบมากับแบบประเมินรางวัลตำราศิริราช ประจำปี พ.ศ.2560 (เอกสารแนบที่ 1) ส่งมาที่ งานวิชาการ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 80 พรรษา 5 ธันวาคม 2550 (SiMR) ชั้น 2 ห้อง 207 
     

 

ติดต่อเจ้าหน้าที่ หน่วยสำนักพิมพ์ศิริราช
คุณยุพา ประไพพงษ์
คุณปิยนุช เป้าชัง
โทร.0 2419 2858 และ 0 2419 2887