สำนักพิมพ์ศิริราช

1.ประกาศและคำสั่งคณะฯที่เกี่ยวข้องกับสำนักพิมพ์ศิริราช
ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์งานทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2554
ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราราคาจำหน่ายและราคาค่าบริการจัดส่งหนังสือและตำราผ่านระบบ E-Payment ฉบับที่ 70/2557
ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อการผลิตและจำหน่ายหนังสือผ่านระบบ E-Payment
ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิมพ์เผยแพร่หนังสือโดยสำนักพิมพ์ศิริราช พ.ศ. 2558
ประกาศคณะฯ เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารงานสำนักพิมพ์ศิริราช พ.ศ. 2558
คำสั่งคณะฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะอำนวยการสำนักพิมพ์ศิริราชและคณะดำเนินงานสำนักพิมพ์ศิริราช พ.ศ. 2558
ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการกำหนดส่วนลดหนังสือหรือตำราฯ ที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์ศิริราช ฉบับที่ 42/2558

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

2.จริยธรรมทางวิชาการและความเสี่ยงในการละเมิดลิขสิทธิ์
จริยธรรมทางวิชาการและความเสี่ยงในการละเมิดลิขสิทธิ์
รับชม VDO การอบรมการเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการย้อนหลัง (เข้าสู่ระบบด้วยรหัส SAP ID ทั้ง Username และ Password)

 

3.การขอรับการสนับสนุนผลิตตำราหรือหนังสือจากสำนักพิมพ์ศิริราช

แบบฟอร์มหนังสือขอรับทุนสนับสนุนในการผลิตตำรา/หนังสือทางวิชาการ จากสำนักพิมพ์ศิริราช
ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนในการผลิตตำรา/หนังสือทางวิชาการ จากสำนักพิมพ์ศิริราช
(ส่งแบบฟอร์มและเอกสารประกอบผ่านระบบ E-docเลือก หมวด สนับสนุนทรัพยากร หมวดย่อย DAC-การขอรับสนับสนุนผลิตตำราหรือหนังสือจากสำนักพิมพ์ศิริราช)


4.การขอใช้ตราคณะฯในการพิมพ์ตำราหรือหนังสือทางวิชาการ

แบบฟอร์มหนังสือรับรองการขอใช้ตราคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในการพิมพ์ตำรา/หนังสือทางวิชาการ
ข้อสำคัญ!! ( Final Draft แบบ PDF (ที่ยังสามาถแก้ไขต้นฉบับได้) ส่งมาที่อีเมล sirirajbooks@gmail.com )

ขั้นตอนการขอใช้ตราคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในการพิมพ์ตำรา/หนังสือทางวิชาการ
(ส่งแบบฟอร์มและเอกสารประกอบผ่านระบบ E-docเลือก หมวด สนับสนุนทรัพยากร หมวดย่อย DAC-การขอใช้ตราคณะฯ ในการพิมพ์ตำราหรือหนังสือทางวิชาการ)

 

5.ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์และรูปแบบตัวอักษรที่ใช้ในการผลิตตำราหรือหนังสือทางวิชาการ
ตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สำหรับใช้ในการผลิตตำรา/หนังสือทางวิชาการ
รูปแบบตัวอักษร สำหรับใช้ในการผลิตตำรา/หนังสือทางวิชาการ
ตัวอย่างรูปแบบการจัดพิมพ์และองค์ประกอบตำรา/หนังสือทางวิชาการ

 

6.การขอส่งตำราหรือหนังสือทางวิชาการเพื่อจัดทำในรูปแบบE-Book
แบบฟอร์มยืนยันการมีลิขสิทธิ์และแสดงความจำนงส่งตำรา/หนังสือทางวิชาการ เพื่อจัดทำเป็น E-Book
(ส่งแบบฟอร์มและเอกสารประกอบผ่านระบบ E-docเลือก หมวด สนับสนุนทรัพยากร หมวดย่อย DAC-การขอส่งตำราหรือหนังสือทางวิชาการเพื่อจัดทำในรูปแบบ E-Book)
พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (Book Bank) มาในระบบ E-Doc

 

7.การขอส่งตำราหรือหนังสือทางวิชาการเพื่อฝากขายกับสำนักพิมพ์ศิริราช
แบบฟอร์มขอส่งตำรา/หนังสือทางวิชาการเพื่อฝากขาย
(ส่งแบบฟอร์มและเอกสารประกอบผ่านระบบ E-docเลือก หมวด สนับสนุนทรัพยากร หมวดย่อย DAC-การขอส่งตำราหรือหนังสือทางวิชาการเพื่อฝากขายกับสำนักพิมพ์ศิริราช)
พร้อมแนบสำเนาบัตรประชาชนและสำเนาหน้าบัญชีธนาคาร (Book Bank) มาในระบบ E-Doc

 

8.การส่งมอบตำราหรือหนังสือทางวิชาการเพื่อเป็นอภินันทนาการให้แก่หอสมุดศิริราชและหอสมุดแห่งชาติ (แห่งละ 2 เล่ม)
แบบฟอร์มขอมอบตำรา/หนังสือทางวิชาการ เพื่อเป็นอภินันทนาการ
ที่อยู่สำนักหอสมุดแห่งชาติ >> สำนักหอสมุดแห่งชาติ ถนนสามเสน แขวง วชิรพยาบาล เขต ดุสิต กรุงเทพมหานคร 10300


9.การขอเลขมาตรฐานสากล ISBN
เอกสารที่ต้องใช้ในการขอเลขมาตรฐานสากลประจำหนังสือ ISBN
1.ไฟล์หน้าปกและหน้ารองปก
2.ไฟล์หน้าลิขสิทธิ์และหน้าสารบัญ
3.ไฟล์เรื่องเนื้อหา 1 บท

แบบฟอร์มขอเลขมาตรฐานสากล ISBN
ส่งแบบฟอร์มและเอกสารประกอบมาที่ E-mail : sirirajbooks@gmail.com และในระบบ E-doc เลือก หมวด สนับสนุนทรัพยากร หมาวดย่อย อื่น ๆ พร้อมแนบเอกสารใรูปแบบไฟล์ PDF)

 

10.หนังสือยินยอมจากผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช(สำหรับการสัมภาษณ์ บันทึกภาพ เสียง และ/หรือวีดิทัศน์ และดำเนินการเผยแพร่)
แบบฟอร์มหนังสือยินยอมจากผู้ป่วยโรงพยาบาลศิริราช

 

11.การฝึกอบรมเพื่อพัฒนาอาจารย์ และบุคลากรทางการแพทย์ที่เกี่ยวข้องกับการทำตำรา/หนังสือทางวิชาการ
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมประจำปี 2560 เรื่อง การเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการอย่างมืออาชีพ
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมประจำปี 2560 เรื่อง การใช้ IT ในการแต่งตำรา "MS Word basic/advance"
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมประจำปี 2560 เรื่อง การใช้ IT ในการแต่งตำรา "Endnote/Turnitin"
รายชื่อผู้เข้าร่วมอบรมประจำปี 2560 เรื่อง Medical Illustrator การจัดทำภาพประกอบตำรา/หนังสือทางวิชาการ


12.ตำราหรือหนังสือทางวิชาการของคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลที่ได้รับรางวัล

ปีที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล/สังกัด รูปปกและ
ชื่อหนังสือ/ตำรา

ชื่อบรรณาธิการ

ภาควิชา/หน่วยงาน
2560 รางวัล TTF AWARD : ผลงานทางวิชาการดีเด่น ด้านวิทยาศาสตร์สุขภาพ
สังกัด : มูลนิธิโตโยต้าประเทศไทย ร่วมกับ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์

การวินิจฉัยภาพ MRI ของตับและทางเดินน้ำดี
รศ.พญ.พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์ รังสีวิทยา
2560 รางวัลตำราศิริราช ประเภทดี
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
Stress echocardiography
รศ.พญ.นิธิมา รัตนสิทธิ์ อายุรศาสตร์
2560 รางวัลตำราศิริราช ประเภทดี
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตำรากุมารเวชศาสตร์ศิริราช ประเด็นสำคัญในเวชปฏิบัติ
รศ.นพ.สุรชัย ลิขสิทธิ์วัฒนกุล รศ.นพ.วิฐารณ บุญสิทธิ รศ.พญ.วาณี วิสุทธิ์เสรีวงศ์ ผศ.พญ.รัตนาวลัย นิติยารมย์ ศ.พญ.อัจฉรา สัมบุณณานนท์์ กุมารเวชศาสตร์
2560 รางวัลตำราศิริราช ประเภทชมเชย
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ตำราอายุรศาสตร์ทันใจ
(Survival Guide in Acute Care Medicine)
ผศ.พญ.มณฑิรา มณีรัตนะพร ผศ.นพ.นัฐพล ฤทธิ์ทยมัย อ.พญ.ศรีสกุล จิรกาญจนากร อายุรศาสตร์ สาขาวิชาระบบโรคทางเดินอาหาร
2560 รางวัลตำราศิริราช ประเภทชมเชย
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
หลักการของอณูพันธุศาสตร์และพันธุศาสตร์ของมะเร็ง
รศ.นพ.มานพ พิทักษ์ภากร อ.ดร.ศิวนนท์ จิรวัฒโนทัย ผศ.ดร.นพ.ภูมิ สุขธิติพัฒน์์ อายุศาสตร์
2560 รางวัลตำราศิริราช ประเภทชมเชย
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
สารน้ำและอิเล็กโทรไลต์ในเด็ก : ความผิดปกติที่พบบ่อย
ศ.พญ.อัจฉรา สัมบุณณานนท์ รศ.นพ.อนิรุธ ภัทรากาญจน์ ผศ.พญ.นันทวัน ปิยะภาณี์ กุมารเวชศาสตร์ สาขาวิชาโรคไต
2560 รางวัล Department of Medical Sciences Awards หรือ DMSc Awards ประเภทรางวัลชนะเลิศ
สังกัด : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
การวินิจฉัยภาพ MRI ของตับและทางเดินน้ำดี
รศ.พญ.พรพิมพ์ กอแพร่พงศ์์ รังสีวิทยา
2559 รางวัลตำราศิริราช ประเภทดีเด่น
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โรคของไส้ตรงและทวารหนักที่พบบ่อย
รศ.ดร.นพ. วรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์ ศัลยศาสตร์
2559 รางวัลตำราศิริราช ประเภทดี
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ไขสันหลังบาดเจ็บ
รศ.พญ. กิ่งแก้ว ปาจรีย์  เวชศาสตร์ฟื้นฟู
2559 รางวัลตำราศิริราช ประเภทดี
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศัลยศาสตร์บูรณสภาพข้อเข่าเสื่อม
รศ.นพ. กีรติ เจริญชลวานิช ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ
2559 รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล
สังกัด : มหาวิทยาลัยมหิดล 
การแปลผลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของตับ
รศ.พญ. ปิยาภรณ์ อภิสารธนรักษ์  รังสีวิทยา
2559 รางวัล Department of Medical Sciences Awards หรือ DMSc Awards
สังกัด : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
โรคของไส้ตรงและทวารหนักที่พบบ่อย
รศ.ดร.นพ.วรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์ ศัลยศาสตร์
2558 รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล
สังกัด : มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำราเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน
ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ
ข้อมูล ณ วันที่ 22 มีนาคม พ.ศ.2561


ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์ศิริราช
คุณยุพา ประไพพงษ์
คุณปิยะนุช เป้าชัง
โทร.0 2419 2858 และ 0 2419 2887