สำนักพิมพ์ศิริราช

ประกาศและคำสั่งคณะฯ ที่เกี่ยวข้องกับสำนักพิมพ์ศิริราช
ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการจัดสรรผลประโยชน์งานทรัพย์สินทางปัญญา พ.ศ.2554
ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราราคาจำหน่ายและราคาค่าบริการจัดส่งหนังสือและตำราผ่านระบบ E-Payment ฉบับที่ 70/2557
ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์ในการกำหนดอัตราการจ่ายเงินค่าใช้จ่ายในการบริหารจัดการเพื่อการผลิตและจำหน่ายหนังสือผ่านระบบ E-Payment
ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์การพิมพ์เผยแพร่หนังสือโดยสำนักพิมพ์ศิริราช พ.ศ. 2558
ประกาศคณะฯ เรื่อง การจัดตั้งและการบริหารงานสำนักพิมพ์ศิริราช พ.ศ. 2558
คำสั่งคณะฯ เรื่อง แต่งตั้งคณะอำนวยการสำนักพิมพ์ศิริราชและคณะดำเนินงานสำนักพิมพ์ศิริราช พ.ศ. 2558
ประกาศคณะฯ เรื่อง หลักเกณฑ์และอัตราการกำหนดส่วนลดหนังสือหรือตำราฯ ที่ผลิตโดยสำนักพิมพ์ศิริราช ฉบับที่ 42/2558

----------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

จริยธรรมทางวิชาการและความเสี่ยงในการละเมิดลิขสิทธิ์
จริยธรรมทางวิชาการและความเสี่ยงในการละเมิดลิขสิทธิ์
รับชม VDO การอบรมการเขียนตำรา/หนังสือทางวิชาการย้อนหลัง (เข้าสู่ระบบด้วยรหัส SAP ID ทั้ง Username และ Password)

การขอรับการสนับสนุนผลิตตำราหรือหนังสือจากสำนักพิมพ์ศิริราช
แบบฟอร์มหนังสือขอรับทุนสนับสนุนในการผลิตตำรา/หนังสือทางวิชาการ จากสำนักพิมพ์ศิริราช
ขั้นตอนการขอรับทุนสนับสนุนในการผลิตตำรา/หนังสือทางวิชาการ จากสำนักพิมพ์ศิริราช

การขอใช้ตราคณะฯ ในการพิมพ์ตำราหรือหนังสือทางวิชาการ
แบบฟอร์มหนังสือรับรองการขอใช้ตราคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในการพิมพ์ตำรา/หนังสือทางวิชาการ
( Final Draft แบบ PDF ส่งที่อีเมล sirirajbooks@gmail.com )

ขั้นตอนการขอใช้ตราคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลในการพิมพ์ตำรา/หนังสือทางวิชาการ

ดาวน์โหลดตราสัญลักษณ์และรูปแบบตัวอักษร ที่ใช้ในการผลิตตำราหรือหนังสือทางวิชาการ
ตราสัญลักษณ์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล สำหรับใช้ในการผลิตตำรา/หนังสือทางวิชาการ
รูปแบบตัวอักษร สำหรับใช้ในการผลิตตำรา/หนังสือทางวิชาการ
ตัวอย่างรูปแบบการจัดพิมพ์และองค์ประกอบตำรา/หนังสือทางวิชาการ

การขอส่งตำราหรือหนังสือทางวิชาการ เพื่อจัดทำในรูปแบบ E-Book
แบบฟอร์มยืนยันการมีลิขสิทธิ์และแสดงความจำนงส่งตำรา/หนังสือทางวิชาการ เพื่อจัดทำเป็น E-Book

การขอส่งตำราหรือหนังสือทางวิชาการ เพื่อฝากขายกับสำนักพิมพ์ศิริราช
แบบฟอร์มขอส่งตำรา/หนังสือทางวิชาการเพื่อฝากขาย

การส่งมอบตำราหรือหนังสือทางวิชาการ เพื่อเป็นอภินันทนาการให้แก่หอสมุดศิริราชและหอสมุดแห่งชาติ (แห่งละ 2 เล่ม)
แบบฟอร์มขอมอบตำรา/หนังสือทางวิชาการ เพื่อเป็นอภินันทนาการ

ตำราหรือหนังสือ ทางการแพทย์ ที่ได้รับรางวัลต่างๆ ที่จัดพิมพ์ในนามสำนักพิมพ์ศิริราช

ปีที่ได้รับรางวัล ชื่อรางวัล/สังกัด รูปปกและ
ชื่อหนังสือ/ตำรา

ชื่อบรรณาธิการ

ภาควิชา/หน่วยงาน
2559 รางวัลตำราศิริราช ประเภทดีเด่น
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
โรคของไส้ตรงและทวารหนักที่พบบ่อย
รศ.ดร.นพ. วรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์ ศัลยศาสตร์
2559 รางวัลตำราศิริราช ประเภทดี
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ไขสันหลังบาดเจ็บ
รศ.พญ. กิ่งแก้ว ปาจรีย์  เวชศาสตร์ฟื้นฟู
2559 รางวัลตำราศิริราช ประเภทดี
สังกัด : คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
ศัลยศาสตร์บูรณสภาพข้อเข่าเสื่อม
รศ.นพ. กีรติ เจริญชลวานิช ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ
2559 รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล
สังกัด : มหาวิทยาลัยมหิดล 
การแปลผลภาพเอกซเรย์คอมพิวเตอร์ของตับ
รศ.พญ. ปิยาภรณ์ อภิสารธนรักษ์  รังสีวิทยา
2559 รางวัล Department of Medical Sciences Awards หรือ DMSc Awards
สังกัด : กรมวิทยาศาสตร์การแพทย์ กระทรวงสาธารณสุข
โรคของไส้ตรงและทวารหนักที่พบบ่อย
รศ.ดร.นพ.วรุตม์ โล่ห์สิริวัฒน์ ศัลยศาสตร์
2558 รางวัลมหาวิทยาลัยมหิดล
สังกัด : มหาวิทยาลัยมหิดล
ตำราเนื้องอกกระดูกและเนื้อเยื่ออ่อน
ศ.นพ.อภิชาติ อัศวมงคลกุล  ศัลยศาสตร์ออร์โธปิดิคส์ฯ
ข้อมูล ณ วันที่ 17 กุมภาพันธ์ พ.ศ.2560


ติดต่อเจ้าหน้าที่สำนักพิมพ์ศิริราช
คุณยุพา ประไพพงษ์
คุณปิยนุช เป้าชัง
โทร.0 2419 2858 และ 0 2419 2887