ศูนย์ถันยรักษ์ (Breast Center) ตั้งขึ้นโดยมูลนิธิถันยรักษ์  ในพระราชูปถัมภ์สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี  โดยความร่วมมืออย่างดียิ่งของคณะแพทย์ศาสตร์ศิริราชพยาบาล
     1. เป็นสถานที่ให้บริการตรวจวินิจฉัยโรคเต้านมที่ครบวงจรคือ เมื่อผู้มาตรวจ ตรวจ Mammogram แล้วจำเป็นต้องทำ Ultrasound เพื่อช่วยวินิจฉัยเพิ่มเติม หรือต้องทำการเจาะชิ้นเนื้อ (Core biopsy) ก็สามารถดำเนินการต่อเนื่องได้ภายในศูนย์ฯ เพื่อความสะดวกของผู้มาตรวจเป็น One Stop Service ด้วยความพร้อมทางด้านเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ทันสมัยเป็นมาตรฐาน และมีระบบควบคุมคุณภาพ และประกันคุณภาพ (QC & QA System) ในการวินิจฉัยเป็นแห่งแรกในประเทศไทย รวมทั้งมีรังสีแพทย์ และเจ้าหน้าที่ที่พร้อมจะให้คำแนะนำเรื่องแผนการดูแลสุขภาพเต้านม และพยาบาลสอนวิธีตรวจเต้านมด้วยตัวเองระบบ Triple Touch มาตรฐาน American Cancer Society ตลอดจนการบริการอย่างมีประสิทธิภาพและมั่นใจในประสิทธิผลการวินิจฉัย เริ่มต้นที่ตั้งบริเวณชั้นล่างอาคารตรวจผู้ป่วยนอกพื้นที่ 200 ตร.ม. ในปี 2538 ต่อมาเมื่อวันที่ 13 มกราคม 2547 คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลได้ให้การสนับสนุนการดำเนินงานของมูลนิธิฯ  โดยให้ใช้พื้นที่ชั้น 7 อาคาร 100 ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ เป็นที่ทำการศูนย์ถันยรักษ์ใหม่ เพื่อรองรับผู้มาตรวจที่เพิ่มจำนวนมากขึ้นตั้งแต่เริ่มต้นจนถึงปัจจุบัน  มีผู้มารับบริการตรวจกว่า 100,000 ราย และเป็นที่ให้แพทย์ พยาบาล เจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคเข้ามาศึกษาดูงานเรื่องการวินิจฉัยโรคเต้านม

     2. เป็นศูนย์กลางการถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีด้านการตรวจและวินิจฉัยเต้านมด้วยเครื่อง Mammogram Ultrasound และ Biopsy Stereo Tactic และ Mammotome แก่รังสีแพทย์และเจ้าหน้าที่รังสีเทคนิคทั่วประเทศ  ตลอดจนเป็นแหล่งความรู้เรื่องมะเร็งเต้านมและการป้องกันแก่แพทย์และประชาชนทั่วไป

 

ผู้ที่ประสงค์ที่จะรับการรักษาที่ศูนย์ถันยรักษ์ แยกเป็นประเภทโดยมีขั้นตอนดังนี้
ผู้รับบริการที่ใช้สิทธิ์เบิกจากราชการ
1. ติดต่อทำบัตรผู้ป่วยใหม่ ณ งานเวชระเบียน ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
    2. พบแพทย์เฉพาะทาง แผนกศัลย์ ศีรษะ คอ และเต้านม ณ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 3 เมื่อแพทย์ทำการตรวจวินิจฉัยแล้วต้องการหาความผิดปกติ ก็เขียนรายการที่ต้องการตรวจในใบส่งตรวจวินิจฉัยของศูนย์ถันยรักษ์ให้กับคนไข้
3. ติดต่อเพื่อทำการนัดหมายการตรวจตามใบส่งตรวจวินิจฉัย ณ ศูนย์ถันยรักษ์ อาคาร ๑๐๐ ปี สมเด็จพระศรีนครินทร์ ชั้น 7 หลังจากนั้นเจ้าหน้าที่ต้อนรับจะนัดหมายการตรวจให้กับผู้ป่วยลงในระบบคอมพิวเตอร์ และจะเขียนรายละเอียด วัน/เวลา/ที่นัดหมาย จำนวนเงินที่ต้องเตรียมมา และชื่อผู้รับนัดลงในท้ายใบส่งตรวจวินิจฉัยของศูนย์ถันยรักษ์ และส่งคืนให้กับคนไข้ โดยจะย้ำให้คนไข้ต้องถือใบส่งตรวจวินิจฉัยของศูนย์ถันยรักษ์มาในวันที่ตรวจด้วย