คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ โรงพยาบาลศิริราช ให้บริการตรวจรักษาโดยอาจารย์แพทย์เฉพาะทางครอบคลุมทุกสาขาทางการแพทย์ รวมถึงการให้บริการตรวจด้วยเครื่องมือพิเศษ การทำหัตถการและการผ่าตัดรายละเอียดเพิ่มเติมโปรดตรวจสอบที่ตารางแพทย์ออกตรวจคลินิกพิเศษฯ หรือสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมที่ Call Center งานคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

    เวลาเปิดให้บริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
วันจันทร์-วันศุกร์       ตั้งแต่เวลา 16.00 - 20.00 น.
วันเสาร์                    ตั้งแต่เวลา  08.00 - 16.00 น.
วันอาทิตย์                 ตั้งแต่เวลา  08.00 - 12.00 น.
** ปิดให้บริการในวันหยุดนักขัตฤกษ์ ตามประกาศของโรงพยาบาลศิริราช **
     
    ขั้นตอนการเข้ารับบริการคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ
          1) ผู้รับบริการติดต่อนัดหมายล่วงหน้า อย่างน้อย 1 วัน ที่สำนักงานคลินิกพิเศษฯ ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1
หรือโทรศัพท์นัดหมาย Call Center 0 2419 9801-2 และ 0 2419 9147-8 ตามวันและเวลา ดังนี้
              วันจันทร์-วันศุกร์         ตั้งแต่เวลา 07.00 - 20.00 น.
               วันเสาร์-วันอาทิตย์       ตั้งแต่เวลา 07.00 – 15.00 น.
               *** ให้บริการต่อเนื่อง ไม่พักรับประทานอาหาร***
          2) เข้ารับบริการตามวัน เวลา และสถานที่ ที่แจ้งไว้ในนัดหมายคลินิกพิเศษฯ หรือที่ได้รับแจ้งจากเจ้าหน้าที่ Call Center และท่านควรมาลงทะเบียน
เพื่อเข้ารับบริการคลินิกพิเศษฯ ก่อนเวลานัดหมาย 30 นาที กรณีไม่สามารถเข้ารับบริการตามนัดได้ โปรดติดต่อเลื่อนนัดที่ Call Center ล่วงหน้าอย่างน้อย 1 วันทำการ
          3) ติดต่อลงทะเบียนเข้ารับบริการที่เคาน์เตอร์พยาบาล พร้อมยื่นบัตรประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชและใบนัดหมายคลินิกพิเศษฯ (ถ้ามี)
          4) รับบัตรคิว เพื่อทราบลำดับคิวการตรวจ (คลินิกพิเศษฯ จัดบริการตรวจรักษาตามลำดับคิว ตามรายชื่อผู้ป่วยที่ลำดับไว้ในโปรแกรมนัดหมายผู้ป่วยคลินิกพิเศษฯ และขอสงวนสิทธิ์การเปลี่ยนแปลงลำดับคิวตามความเหมาะสม เมื่อพบผู้ป่วยที่มีอาการหนัก และเจ้าหน้าที่พยาบาลคัดกรองแล้วเห็นสมควรให้พบแพทย์ก่อน เพื่อความปลอดภัยของผู้ป่วย)
          5) ชั่งน้ำหนัก วัดส่วนสูง วัดความดันโลหิต หรือตรวจคัดกรอง
          6) รอพบแพทย์ตามลำดับคิว
          7) รับใบนัดหมาย หรือใบขอตรวจทางห้องปฏิบัติการ (หากมี)
          8) หากแพทย์ไม่สั่งจ่ายยา โปรดติดต่อชำระค่าบริการ ณ จุดชำระค่าบริการได้เลย
          9) ชำระค่าบริการ กรณีใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงสิทธิสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลข้าราชการ เบิกจ่ายจากกรมบัญชีกลาง กระทรวงการคลัง โปรดเตรียมบัตรประจำตัวประชาชน เพื่อแสดงแก่เจ้าหน้าที่การเงินด้วย
          10) นำใบเสร็จรับเงิน ติดต่อรับยาที่ห้องยา
          11) กรณีแพทย์นัดผ่าตัดหรือทำหัตถการ เจ้าหน้าที่จะอธิบายขั้นตอนการเข้ารับบริการการทำหัตถการหรือการผ่าตัด พร้อมทั้งแนะนำขั้นตอนการจองห้อง โดยท่านต้องได้รับสำเนาใบจองห้อง จากเจ้าหน้าที่ก่อนกลับบ้าน เพื่อความสะดวกในการติดต่อประสานงาน
           หมายเหตุ
           1) คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ ให้บริการเฉพาะผู้ป่วยที่ทำการนัดหมายล่วงหน้าแล้วเท่านั้น ไม่รับผู้ป่วย Walk in
           2) คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ จะนัดหมายได้เฉพาะผู้ป่วยที่มีเลขหมายประจำตัวผู้ป่วยของโรงพยาบาลศิริราชแล้วเท่านั้น  โดยท่านสามารถติดต่อขอทำบัตรประจำตัวผู้ป่วย โรงพยาบาลศิริราช ได้ที่งานเวชระเบียน ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 1 ห้อง 100 โดยแจ้งแก่เจ้าหน้าที่เวชระเบียนว่าขอทำบัตรใหม่ เพื่อนัดหมายคลินิกพิเศษฯ สอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมที่โทรศัพท์หมายเลข 0 2419 7319 , 0 2419 7599, 0 2419 7646-48
           3) ผู้ป่วยสิทธิประกันสังคม และผู้ป่วยสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้า โปรดใช้บริการตามสถานที่ที่โรงพยาบาลศิริราชจัดไว้บริการ และตามขั้นตอนที่โรงพยาบาลศิริราชกำหนดไว้เนื่องจากการมารับบริการคลินิกพิเศษฯ จะไม่สามารถเบิกค่าบริการจากสิทธิประกันสังคมและสิทธิหลักประกันสุขภาพถ้วนหน้าได้
           4) ผู้ป่วยที่มีภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ โปรดติดต่อขอรับบริการที่หน่วยตรวจโรคแพทย์เวร-ฉุกเฉิน

           

คลินิกพิเศษฯ ที่มีความเฉพาะทาง ซึ่งทางคลินิกบริการนั้นๆเป็นผู้นัดหมายเอง ไม่ผ่าน Call Center โดยผู้รับบริการสามารถติดต่อสอบถามข้อมูล/นัดหมายล่วงหน้า
โดยตรง ดังนี้
 
เวชศาสตร์ฟื้นฟู            ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 1   โทรศัพท์  0 2419 7504
    วันจันทร์- วันศุกร์           ตั้งแต่เวลา 16.30 - 19.30  น.
   

วันเสาร์ – วันอาทิตย์        ตั้งแต่เวลา 09.00 - 15.30  น.

 
คลินิกตรวจสุขภาพ      ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น 4
   

วันจันทร์- วันศุกร์          ตั้งแต่เวลา 13.00 - 15.30  น.   โทรศัพท์ 0 2419 8340 ,0 2419 7390

   

วันอาทิตย์                     ตั้งแต่เวลา 08.00 - 12.00  น.   โทรศัพท์ 0 2419 7380-1

 
ทันตกรรม                  ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น  6
    วันจันทร์ - วันศุกร์         ตั้งแต่เวลา 13.30 - 15.30  น. โทรศัพท์ 0 2419 7415-7
 
จิตเวชเด็กและวัยรุ่น    ตึกผู้ป่วยนอก ชั้น  6 
   

วันจันทร์ – วันศุกร์         ตั้งแต่เวลา 08:00 - 15:00  น. โทรศัพท์ 0 2419 7422

    (นัดหมายด้วยตนเองที่หน่วยตรวจ เท่านั้น เนื่องจากจำเป็นต้องผ่านการคัดกรองจากแพทย์ในเวลาก่อน)
 
ศูนย์รักษาสายตา (Lasik Center)  ตึก 84 ปีชั้น 2
    วันอังคาร – วันศุกร์      ตั้งแต่เวลา 16.30 - 18.30 น. โทรศัพท์ 0 2419 9276
   
  หมายเหตุ: ผู้ป่วยที่ใช้สิทธิ์โครงการประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท) ไม่สามารถใช้สิทธิ์ในการตรวจรักษาของคลินิกพิเศษนอกเวลาราชการได้