Site map
About us.....
  ระดับผู้บริหาร
  โครงสร้างองค์กร
  กิจกรรม
   
Laboratory....
แบบสอบถาม
  การส่งสิ่งส่งตรวจ
    ส่งโดย Messenger
    ส่งทางไปรษณีย์
    การขอตรวจเพิ่มทางวาจา
การชำระเงิน
    เงินสด
    สินเชื่อ
    เช็ค/ตั๋วเเลกเงิน/ธนาณัติ
    โอนเข้าบัญชี
การรายงานผล
    Turn around time (TAT)
ห้องปฏิบัติการ
ระยะเวลาการรายงานผล
 
 
Download....
  เอกสารผู้รับบริการรายใหม่
  เอกสารทั่วไป
  ใบขอตรวจ
  ราคาการตรวจวิเคราะห์
  การส่งตรวจทางไปรษณีย์
   
   
Contact....
  คณะผู้บริหาร
  คณะอาจารย์
  บุคลากร
  เวลาทำการ
  ติดต่อ
  แผนที่
   
Home | Contact us | Site map Tel. +66 (0) 2419 8811
Copyright © 2014 Department of MicrobioIogy. All rights reserved