การทดสอบที่ให้บริการ ภาควิชาจุลชีววิทยา
  ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
ภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
  ห้องปฏิบัติการภาควิชาพยาธิวิทยาคลินิก
ภาควิชาปรสิต
  ห้องปฏิบัติการภาควิชาปรสิต
  ภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
รวมทุกห้องปฏิบัติการ   ห้องปฏิบัติการภาควิชาวิทยาภูมิคุ้มกัน
>> CLICK <<    
 
Home | Contact us | Site map Tel. +66 (0) 2419 8811
Copyright © 2014 Department of MicrobioIogy. All rights reserved