สิทธิประโยชน์ การสมนาคุณผู้อุปการะ

ประเภท
เงินบริจาค (บาท)
ผู้รับสิทธิ
ส่วนลดค่ารักษาพยาบาล (%)
ผู้ป่วยนอก
ผู้ป่วยใน
สามัญ ๓๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป ตนเอง
๑๕
๑๕
วิสามัญ ๒,๐๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป ตนเอง
๒๐
๒๕
กิตติมศักดิ์ ๑๐,๐๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป ตนเองและผู้อุปการะสมทบ
๓๐
๓๕
กิตติมศักดิ์ ๒๐,๐๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป ตนเองและผู้อุปการะสมทบ
๓๕
๔๐
กิตติมศักดิ์ ๔๐,๐๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป ตนเองและผู้อุปการะสมทบ
๕๐
๕๐
กิตติมศักดิ์พิเศษ ๕๐,๐๐๐,๐๐๐ ขึ้นไป ตนเองและผู้อุปการะสมทบ
๑๐๐
๑๐๐


 
       ผู้อุปการะสมทบ คือ บุคคลในครอบครัวของผู้อุปการะกิตติมศักดิ์ และผู้อุปการะกิตติมศักดิ์พิเศษ จำนวน ๑ ท่าน อันได้แก่ บิดา มารดา คู่สมรส
                                หรือบุตรที่ชอบด้วยกฎหมายของผู้อุปการะที่มีอายุไม่เกิน ๒๐ ปีบริบูรณ์


      ร่วมเป็นส่วนหนึ่งของ สถาบันการแพทย์สยามินทราธิราช บริจาคสมทบทุนได้ที่ “ศิริราชมูลนิธิ”
       ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
       เลขที่ ๒ ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
       โทรศัพท์ ๐ ๒๔๑๙ ๗๖๕๘-๖๐, ๐ ๒๔๑๙ ๗๖๘๗-๘๘ ต่อ ๑๐๑-๑๐๔ โทรสาร ๐ ๒๔๑๙ ๗๖๕๘-๖๐ ต่อ ๙ หรือ ๑๓๑
     
      ร่วมบริจาคสมทบทุนได้ดังนี้
     
------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------
        ๑. บริจาคด้วยตนเอง บริจาคได้ที่ “ศิริราชมูลนิธิ” ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น ๑ คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล
        เลขที่ ๒ ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพมหานคร ๑๐๗๐๐
        วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา ๗.๓๐ - ๑๗.๓๐ น.
        วันเสาร์ - อาทิตย์ และวันหยุดนักขัตฤกษ์ เวลา ๘.๓๐ - ๑๖.๓๐ น.


        ๒. บริจาคทางไปรษณีย์ เช็คขีดคร่อม A/C PAYEE ONLY สั่งจ่าย ศิริราชมูลนิธิ ธนาณัติ ในนาม ศิริราชมูลนิธิ สั่งจ่าย ปท.ศิริราช

        ๓. บริจาคทางธนาคาร โอนเข้าบัญชีออมทรัพย์ ชื่อบัญชี ศิริราชมูลนิธิ
        • ธนาคารกรุงไทย สาขาเซ็นทรัลพระปิ่นเกล้า เลขบัญชี ๐๓๑ - ๐ - ๓๐๘๘๙ - ๕
        • ธนาคารทหารไทย สาขาศิริราช เลขที่บัญชี ๐๘๕ - ๒ - ๑๖๘๗๔- ๙
        • ธนาคารกสิกรไทย สาขาศิริราช เลขบัญชี ๖๓๘ - ๒ - ๐๕๘๘๘ - ๕
        • ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขาอรุณอมรินทร์ เลขที่บัญชี ๑๕๗ - ๑ - ๒๕๙๖๐-๐
        • ธนาคารกรุงเทพ สาขาตลิ่งชัน เลขที่บัญชี ๒๑๑ - ๐ - ๘๓๘๘๘ - ๑
        • ธนาคารไทยพาณิชย์ สาขาศิริราช เลขที่บัญชี ๐๑๖ - ๔ - ๒๔๘๙๖ - ๔
        • ธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร สาขานางเลิ้ง เลขที่บัญชี ๐๐๐-๒-๔-๗๙๙๙-๖
        • ธนาคารออมสิน สาขาศิริราช เลขที่บัญชี ๐๒ - ๐๐๒ - ๖๑๔๖๓ - ๘

      กรุณาส่งสำเนาใบนำฝาก พร้อม ชื่อ-สกุล วัน/เดือน/ปี เกิด ที่อยู่ และหมายเลขโทรศัพท์ มายังศิริราชมูลนิธิ เพื่อจัดส่งใบเสร็จรับเงินให้ท่านต่อไป

      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลจะดำเนินการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ให้แก่ผู้บริจาคเงิน หรือทรัพย์สินให้
      คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ตามหลักเกณฑ์ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรี

      ศิริราชมูลนิธิ เป็นองค์กรสาธารณกุศล ลำดับที่ ๘๕ ตามประกาศกระทรวงการคลัง สามารถนำเงินบริจาคไปลดหย่อนภาษี 
      เงินได้ประจำปีตามกฎหมายกำหนด


 

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ม.มหิดล
เลขที่ 2 ถนนพรานนก แขวงศิริราช เขตบางกอกน้อย กรุงเทพฯ 10700  หมายเลขโทรศัพท์ 02 419 7000