การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

1. ข้อมูลพื้นฐาน
2. การบริหารงาน / การบริหารเงินงบประมาณ
3. การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส
4. การบริหารและพัฒนาบุคคล
6. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
7. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  • 7.1 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  • 7.2 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม
  • 7.3 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง
  • 7.4 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต
  • 7.5 มาตรการป้องกันการรับสินบน
  • 7.6 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • 7.7 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลพินิจ