การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (OIT)

1. ข้อมูลพื้นฐาน
2. การบริหารงาน / การบริหารเงินงบประมาณ
3. การเปิดเผยข้อมูลสารสนเทศและความโปร่งใส
4. การบริหารและพัฒนาบุคคล
6. การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต
7. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต
  • 7.1 มาตรการภายในที่เกี่ยวข้องกับการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ
  • 7.2 มาตรการภายในที่เกี่ยวข้องกับการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วมในการดำเนินงาน
  • 7.3 มาตรการภายในที่เกี่ยวข้องกับการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ
  • 7.4 มาตรการภายในที่เกี่ยวข้องกับการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน
  • 7.5 มาตรการภายในที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินการทางวินัย ทางปกครอง และทางกฎหมายกับผู้กระทำการทุจริต
  • 7.6 มาตรการภายในที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการรับและการให้สินบน
  • 7.7 มาตรการภายในที่เกี่ยวข้องกับการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม
  • 7.8 มาตรการภายในที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ให้เป็นไปตามมาตรฐาน เพื่อลดการใช้ดุลพินิจ