การเข้ารับการรักษาพยาบาลโครงการสิทธิประกันสุขภาพ (Fax Claim)
1.  การตรวจสอบการใช้สิทธิประกันสุขภาพของผู้ป่วย (FCW-IPD-001)
  1.1

ผู้ป่วยมาติดต่อทำการตรวจรักษาพยาบาลที่ OPD จุดต่าง ๆ แพทย์ผู้ทำการรักษาพยาบาลทำการ วินิจฉัยอาการ และพิจารณาว่าผู้ป่วยต้องทำการ Admit หรือไม่

    • กรณีผู้ป่วยไม่ต้อง Admit เข้าสู่ขั้นตอนการให้บริการผู้ป่วยนอก
    • กรณีผู้ป่วยต้อง Admit แพทย์สั่ง Admit ผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาลในหอผู้ป่วย
  1.2 ผู้ป่วยที่ Admit ไปติดต่อที่หน่วยแนะนำสิทธิ เพื่อทำการตรวจสอบสิทธิของผู้ป่วยกรณีที่ใช้สิทธิอื่นร่วมกับ Fax Claim
  1.3

เจ้าหน้าที่หน่วยแนะนำสิทธิต้องตรวจสอบบัตรประกันสุขภาพ และบัตรประชาชนของผู้ป่วย

  1.4 เจ้าหน้าที่หน่วยแนะนำสิทธิแจ้งสิทธิของผู้ป่วยให้หน่วย Admission Center ทราบว่าผู้ป่วยใช้สิทธิ ประกันสุขภาพ
  1.5 หน่วย Admission Center เมื่อได้รับแจ้งสิทธิของผู้ป่วยที่ต้อง Admit จะทำการ Admit ผู้ป่วยเข้าทำการ รักษาพยาบาลที่หอผู้ป่วย
  1.6 ให้ผู้ป่วยกรอกรายละเอียดในแบบฟอร์ม A (Pre-certification Form A) และลงนามส่วนที่ 1
  1.7 แพทย์ที่ Admission Center กรอกรายละเอียดใน (Pre-certification Form A) ส่วนที่ 2 และลงนาม เจ้าหน้าที่หน่วยเงินรายได้ สำเนาบัตรประกันสุขภาพและสำเนาบัตรประชาชน พร้อมให้ผู้ป่วยลงนาม รับรองสำเนาถูกต้อง
  1.8 เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยส่งเอกสารแบบฟอร์ม A ให้หน่วยเงินรายได้
  1.9 หน่วยเงินรายได้เมื่อได้รับเอกสารต้องทำการส่งเอกสารทาง Fax ให้บริษัทฯ เพื่อทำการตรวจสอบการ ใช้สิทธิของผู้ป่วย
  1.10 บริษัทฯ ทำการตรวจสอบสิทธิของผู้ป่วยและจะทำการ Fax ฟอร์ม A ตอบกลับให้โรงพยาบาลศิริราช พร้อมยืนยันสิทธิของผู้ป่วย
  1.11 หน่วยเงินรายได้ส่งคืนสำเนาเอกสารฟอร์ม A ที่บริษัทตอบกลับมาให้หอผู้ป่วย เพื่อแจ้งให้ผู้ป่วยทราบ ว่าสามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพได้หรือไม่
    • กรณีผู้ป่วยไม่สามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพได้ ผู้ป่วยต้องชำระเงินค่ารักษาพยาบาลด้วยตนเองหรือใช้สิทธิอื่นที่ผู้ป่วยมี
    • กรณีผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิประกันสุขภาพได้  หน่วยเงินรายได้ต้องทำการบันทึกสิทธิของผู้ป่วยเข้าระบบการเงิน
2. การรวบรวมยอดค่ารักษาพยาบาล และการแจ้งยอดค่ารักษาพยาบาลกับบริษัทฯ (FCW-IPD-002)
  2.1 เมื่อผู้ป่วยเข้ารับการรักษาพยาบาล หอผู้ป่วยต้องส่งเอกสารใบแจ้งค่ารักษาพยาบาลให้หน่วยเงินรายได้ ทุกวันเพื่อบันทึกข้อมูลค่ารักษาพยาบาลเข้าระบบการเงิน
  2.2 วันที่ผู้ป่วย Discharge เจ้าหน้าที่หอผู้ป่วยรวบรวมยอดค่ารักษาพยาบาลงวดสุดท้ายและให้แพทย์ ผู้ทำการรักษาพยาบาลกรอกรายละเอียด และลงนามในแบบฟอร์ม B
  2.3 หอผู้ป่วยส่งใบแจ้งค่ารักษาพยาบาลงวดสุดท้าย และแบบฟอร์ม B ให้หน่วยเงินรายได้
  2.4 หน่วยเงินรายได้บันทึกค่ารักษาพยาบาลของผู้ป่วยงวดสุดท้ายเข้าใน ระบบการเงิน
  2.5 พิมพ์ใบสรุปรายการค่ารักษาพยาบาลจากระบบการเงิน เพื่อสรุปยอด รวมค่ารักษาพยาบาลทั้งหมดของผู้ป่วย
  2.6 เจ้าหน้าที่หน่วยเงินรายได้ทำการ Fax แบบฟอร์ม B และใบแจ้ง ค่ารักษาพยาบาลให้บริษัทประกันชีวิตเพื่อขอทราบยอดที่บริษัทฯ รับผิดชอบ
  2.7 บริษัทฯ จะทำการตรวจสอบยอดค่าใช้จ่ายกับสิทธิที่ผู้ป่วยสามารถเบิกค่ารักษาพยาบาลได้ตามเงื่อนไข กรมธรรม์ และทำการ Fax ยอดที่รับผิดชอบให้โรงพยาบาลทราบ