ผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราช

 

   รศ.นพ.วิศิษฎ์ วามวาณิชย์

   ผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

 

รศ.ดร.นพ.วิชัย วงศ์ชนะภัย

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

ผศ.นพ.สนั่น วิสุทธิศักดิ์ชัย

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

รศ.นพ.ธีระ กลลดาเรืองไกร

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

รศ.นพ.เชิดชัย นพมณีจำรัสเลิศ

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

ผศ.นพ.ธารา วงศ์วิริยางกูร

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

ผศ.นพ.มนศักดิ์ ชูโชติรส

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

รศ.ดร.นพ.ยงยุทธ ศิริวัฒนอักษร

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

รศ.นพ.ธวัชชัย ทวีมั่นคงทรัพย์

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช

อ.นพ.ลือชา บุญทวีกุล

รองผู้อำนวยการโรงพยาบาลศิริราช