Name :  anonymous  Date/Time of Question : 28/6/2560 8:25:18
Topics :  122881  ปรึกษาเรื่องตา
Question :  ขนตาเข้าไปติดบริเวณหางตาด้านใน เอาออกไม่ได้ ก็เลยปล่อยไว้ จนเนื้อเยื้อสีขาวบริเวณห่างตาคลุมขนตาไว้เป็นก้อนใสๆ ไม่มีอาการเจ็บหรือเคือง เป็นเวลา 2-3ปีแล้ว ไม่ทราบจะมีผลอะไรหรือป่าวค่ะ
Answer :  แนะนำให้มารับการตรวจโดยจักษุแพทย์
By physician :  297
Consultant physician  :  -
Date/Time of Answer :  12/7/2560 15:03:24

Visitors