ภาพบรรยากาศการเยี่ยมสำรวจโครงการวิจัย (Site Visit) วันที่ 9 ธันวาาคม พ.ศ. 2559

เพื่อให้การปฏิบัติงานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนเป็นไปตามมาตรฐาน AAHRPP ประเทศสหรัฐอเมริกา ในระดับ “ Full Accreditation” และดูแลรักษาสิทธิและความปลอดภัยของอาสาสมัครและผู้เข้าร่วมโครงการวิจัย คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน จึงจัดการเยี่ยมสำรวจโครงการวิจัย (Site Visit) อย่างต่อเนื่อง โดยครั้งนี้จัดขึ้นในวันพฤหัสบดีที่ 8 ธันวาคม พ.ศ. 2559 คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน นำโดย ศ. นพ.ชัยรัตน์ ฉายากุล ประธานคณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน และกรรมการจริยธรรมฯ เข้าเยี่ยมสำรวจโครงการวิจัย โดยได้รับความร่วมมือจากท่าน รศ.พญ.นาราพร ประยูรวิวัฒน์ และ รศ.นพ.พงศกร ตันติลีปิกร ให้การต้อนรับเป็นอย่างดี.
Read more
การลงนามความร่วมมือโครงการฝึกอบรมพัฒนากรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของกลุ่มประเทศ ASEAN

ระหว่างวันที่ 9-14 มีนาคม 2557 ผู้แทนคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

โดย ศ. ดร. พญ. รวงผึ้ง สุทเธนทร์ รองคณะบดีฝ่ายวิจัย

และ ศ. พญ. จารุพิมพ์ สูงสว่าง ประธานคณะกรรมการจริยธรรมฯ

ได้รับมอบหมายจากท่านคณะบดีคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

เข้าร่วมการประชุมและลงนามความร่วมมือโครงการฝึกอบรมพัฒนากรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนของกลุ่มประเทศ ASEAN

เอกสารแนบ - ข้อสรุปความร่วมมือระหว่าง Middleton Foundation for Ethical Studies (MFES)
รับรางวัลจาก SIDCER/FERCAP
Post Pic

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้รับการตรวจเยี่ยมจาก SIDCER/FERCAP Re-recognition

วันที่ 22-25 กรกฎาคม 2555 มรการมอบประกาศนียบัตรผ่านการตรวจเยี่ยมในการประชุมประจำปีของ FERCAP

ณ ประเทศศรีลังกา วันที่ 21 พฤศจิกายน 2555 ในงานนี้คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนได้รับโลห์ผ่านการตรวจประเมิณจาก NECAST เป็นครั้งแรกอีกด้วย

ดูรูปเพิ่มเติม
ประมวลภาพการตรวจเยี่ยม SIDCER - FERCAP 2012
Post Pic

ภาพบรรยากาศการตรวจเยี่ยมและประเมินการปฏิบัติงาน จาก SIDCER-FERCAP ครั้งที่ 2 ระหว่างวันที่ 22-25 กรกฎาคม 2555

ดูรูปเพิ่มเติม