การจัดการอบรมสำหรับกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน วันที่ 23 กันยายน 2556
Post Pic

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดการอบรมสำหรับกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน โดยวิทยากรจากต่างประเทศมาให้ความรู้แลกเปลี่ยนประสบการณ์ด้านจริยธรรมการวิจัยในคน

ดูรูปเพิ่มเติม
การบรรยายเรื่อง Research involving stored samples and AAHRPP accreditation
Post Pic

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้เชิญ Dr.Jeanne Grace, Emeritus Professor of Clinical Nursing มาบรรยายให้กับกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคนในหัวข้อเรื่อง Research involving stored samples and AAHRPP accreditation ณ ห้องประชุม 304 อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ชั้น 3 เวลา 12.30 - 16.30 น.

ดูรูปเพิ่มเติม
การจัดการอบรมสำหรับกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน วันที่ 23 มกราคม 2556
Post Pic

คณะกรรมการจริยธรรมการวิจัยในคน คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล ได้จัดการอบรมเพื่อพัฒนาและแลกเปลี่ยนเรียนรู้ประสบการณ์

สำหรับกรรมการจริยธรรมฯ ในวันที่ 23 มกราคม 2556 ณ ห้องประชุม ๑๐๑ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐(SiMR)

ดูรูปเพิ่มเติม