คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลผ่านการตรวจประเมินด้านจริยธรรมการวิจัยในคนจาก AAHRPP 18 ธันวาคม 2557
Post Pic

คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีพันธกิจด้านการวิจัยคือ การผลิตบัณฑิตและบุคลากรทางการแพทย์ทุกระดับ และแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทาง ทำการวิจัย สร้างบรรยากาศทางวิชาการ ให้บริการทางการแพทย์ที่มีคุณภาพ คุณธรรม ทันสมัย ได้มาตรฐานสากล สอดคล้องกับความต้องการของประเทศ และนำมาซึ่งศรัทธาและความนิยมสูงสุดจากประชาชน รวมทั้งชี้นำสังคมไทยในด้านสุขภาพอนามัยและคุณภาพชีวิต เพื่อให้งานวิจัยของบุคลากรในคณะฯ ได้รับการยอมรับตามมาตรฐานสากล จึงมีการดำเนินการขอการรับรองด้านจริยธรรมการวิจัยในคน (Human Research Protection Programs) จาก The Association for the Accreditation of Human Research Protection Programs (AAHRPP) ประเทศสหรัฐอเมริกา และผ่านการตรวจประเมินในระดับ “ Full Accreditation” เมื่อวันที่ 18 ธันวาคม 2557

AAHRPP Mission : AAHRPP accredits high-quality human research protection programs in order to promote excellent, ethically sound research. Through partnerships with research organizations, researchers, sponsors, and the public. AAHRPP encourages effective, efficient, and innovative systems of protection for human research participants.