แขนงในเวชสารสนเทศ


  เวชสารสนเทศเป็นสหวิทยาการที่เกี่ยวข้องกับแขนงวิชาต่างๆมากมาย เช่น ด้านแพทยศาสตร์, ชีววิทยา,เทคโนโลยี,วิทยาศาสตร์,วิศวะกรรมศาสตร์,มนุษยศาสตร์,ภาษาศาสตร์,เศรฐศาสตร์,บริหารและธุรกิจ เป็นต้น    IMIA (International Medical Informatics Association) และ AMIA (American Medical Informatics Association) ได้พยายามจัดหมวดหมู่แขนงต่างๆของเวชสนสารสนเทศขึ้น เพื่อประกอบความเข้าใจและการดำเนินกิจกรรม ทั้งนี้การแบ่งหมวดหมู่ที่สมบูรณ์ยังไม่สามารถทำได้.

IMIA Medical Informatics Scientific Content Map

(จาก Yearbook of Medical Informatics 2000, หน้า 55)

Applied Technologies
 • Bioinformatics
 • Biosignal processing
 • Pattern regconition
 • Mathematical models in medicine
 • Human genome realted
 • Algorithms
 • Boolean logic
 • Image processing
 • Cryptology
 • Human interfaces
Information Technology Infrastructure
 • Health professional workstation
 • Networks
 • Chip cards in health care
 • Archival-repository systems for medical records : EPR, CPR, EMR
 • Security
 • Interfaces
 • Distributed systems
 • Pen-based
 • Speech recognition
 • User interfaces
 • Neural networks
 • Standards
 • Telehealth
 • Systems architecture
Applications and Products
 • Quality management
 • Knowledge-based systems
 • Exper systems
 • Clinical trials
 • Evidence-based guidelines
 • Health services research
 • Outcomes research and measurement
 • Decision support
 • Epidemiologicla research
 • Hospital Information system
 • Patient identification
 • EPR-CPR-EMR
 • Laboratory data
 • Image processing
 • HIS management
 • Patient monitoring
 • Desease managment
 • Event-based systems
 • Minimum data sets
 • Telemedicine
 • Computer-supported surgery
 • Telematics
 • Biostatistics
 • Diagnosis-related
 • Operations/resource management
 • Supply chain
Data-Infrastructure Related
 • Linguistics
 • Terminology - vocabulary
 • Data acquisition - data capture
 • Data entry
 • Data protection
 • Data analysis extraction tools
 • Data policies
 • Syntax
 • Database design
 • Classification
 • Coding - coding systems
 • Standards
 • Concept representation - preservation
 • Indexing
 • Language representation
 • Thesaurus tools
 • Nomenclatures
 • Modeling
Human-Organizational
 • Manaing change
 • Human factors
 • Communication
 • Management
 • Organization
 • Legal issues
 • Ethics
 • Assessment - evaluation
 • Process
 • User-computer interface
 • Compliance
 • Cognitive tasks
 • Collaboration
 • Implementaiont - deployment
 • Diffusion
 • Needs assessment
 • Strategic plans
 • Integrating plans - philosophy
 • Unique identifier
Eduction and Knowledge
 • H/MI education
 • Computer-supported training
 • Information management - dissimination
 • Knowledge managemtn
 • Bibliographic
 • Cognitive learning
 • Computer aidided instruction (CAI)
 • Continuing educcation
 • Learning models
 • Online/distance education
 • Knowledge base
Clinical Disciplines
 • Anesthesia/Pain management
 • Behavioral
 • Cardio/thoracic
 • Cardiovascular
 • Dentistry
 • Dermatology
 • Emergency medicine - ambulatory
 • Environmental health
 • Gastroenterology
 • Human genetics
 • Internal medicine
 • Neurosurgery
 • Nursing
 • Obstetrics & gynecology
 • Ophthalmology
 • Orthopedics
 • Pathology
 • Pediatrics
 • Pharmacy
 • Primary care
 • Psychiatry
 • Radiology
 • Surgery
 • Urology

   นอกจากนี้ IMIA ได้จัดให้มีกลุ่มคณะทำงานที่สนใจเฉพาะเรื่อง (Working Group และ Speical Interest Groups) ขึ้นดังนี้

AMIA Medical Informatics Working Group

   AMIA มี กลุ่มคณะทำงานที่สนใจเฉพาะเรื่อง ดังนี้

แก้ไขปรับปรุงเมื่อ 18 มิถุนายน 2544