โครงการจีโนมมนุษย์
The Human Genome Project (HGP)

  โครงการจีโนมมนุษย์ได้รับการริเริ่มขึ้นในปี 2528 และเริ่มต้นอย่างเป็นทางการในปี 2533 (ค.ศ. 1990) โดยการนำของรัฐบาลประเทศสหรัฐอเมริกา โครงการนี้มีเป้าหมายในการศึกษาลำดับรหัสพันธุกรรมทั้งหมดของมนุษย์ภายในระยะเวลา 15 ปี โดยใช้งบประมาณ 3 พันล้านดอลล่าร์ มีหน่วยงานหลายแห่งทั่วโลกเข้าร่วมโครงการนี้. แผนงานโครงการนี้ได้แบ่งงานการศึกษาลำดับรหัสพันธุกรรมออกตามโครโมโซม (22 คู่ + 2 ข้าง) โดยใช้วิธีสร้างแผนที่กายภาพขึ้นก่อน แล้วจึงทำการศึกษาลำดับของรหัสพันธุกรรม. ข้อมูลที่ได้จากโครงการนี้ได้ทยอยบรรจุในฐานข้อมูลสาธารณะที่เข้าถึงได้ทางอินเตอร์เน็ต.
  ในปี 2541 (ค.ศ. 1998) โดยการนำของภาคเอกชน (บริษัท Celera Genomics) ได้นำเทคโนโลยีใหม่ที่พัฒนาขึ้นมาเฉพาะเพื่อทำการศึกษาลำดับรหัสพันธุกรรมมนุษย์นี้ เทคโนโลยีนี้ประกอบด้วยเครื่องอ่านสายพันธุกรรมความเร็วสูงอัตโนมัติและคอมพิวเตอร์ประสิทธิภาพสูง. วิธีการนี้ทำการตัดสายพันธุกรรมเป็นชิ้นเล็กๆโดยไม่แยกตามโครโมโซมแล้วอ่านข้อมูลรหัสฯโดยเครื่องอ่านอัตโนมัติ จากนั้นนำข้อมูลจำนวนมหาศาลที่ได้มาวิเคราะห์ด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์เพื่อเรียงกลับเป็นลำดับรหัสพันธุกรรม. โครงการนี้วางแผนใช้ระยะเวลา 3 ปีในการดำเนินการ แต่ใช้เวลาจริงเพียง 10 เดือนหลังจากที่เริ่มโครงการ การอ่านลำดับรหัสพันธุกรรมมนุษย์ได้เสร็จสิ้นเมื่อมิถุนายน 2543.
  โครงการจีโนมมนุษย์ได้รับการประกาศสิ้นสุดการศึกษาลำดับรหัสพันธุกรรมทั้งหมดของมนุษย์เมื่อกุมภาพันธ์ 2544 (ค.ศ. 2001) วารสาร Nature และ Science ฉบับเดือนกุมภาพันธ์ได้ตีพิมพ์รายละเอียดของโครงการจีโนมมนุษย์และมอบให้เป็นสาธารณประโยชน์ ซึ่งผู้ที่สนใจทั่วโลกสามารถอ่านบทความผ่านอินเตอร์เน็ตได้.
  ข้อมูลลำดับรหัสพันธุกรรมมนุษย์นี้มีขนาดใหญ่ประมาณ 3,000 ล้านลำดับ มียีนที่ค้นพบเบื้องต้นเป็นจำนวนประมาณ 39,000 ยีน การศึกษาและวิจัยหลังจากนี้จะเรียกว่าการวิจัยหลังจีโนม (post-genomics) ซึ่งจะอาศัยฐานข้อมูลลำดับรหัสพันธุกรรมมนุษย์นี้เป็นพื้นฐาน.

ทรัพยากรสารสนเทศ

Human Genome Project Links

แก้ไขปรับปรุงเมื่อ 5 มีนาคม 2544