1. โครงการรณรงค์การรีไซเคิลขยะ
             ด้วยคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล โรงพยาบาลศิริราช เป็นสถานพยาบาลและองค์กรขนาด ใหญ่ ที่มีจำนวนบุคลากรหลายสาขาวิชาประกอบด้วยแพทย์ พยาบาล และเจ้าหน้าที่รวมทั้งผู้ป่วย ญาติผู้ป่วยที่มาใช้บริการเป็นจำนวนมาก ประกอบกับคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมีนโยบายที่จะให้โรงพยาบาลศิริราช เป็นโรงพยาบาลต้นแบบด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมและการบริหารทรัพยากร อย่างมีประสิทธิภาพ และได้เล็งเห็นถึงปริมาณขยะมูลฝอยทุกประเภทในโรงพยาบาลที่เพิ่มมากขึ้น ตามจำนวนประชาชนผู้มารับบริการในการตรวจรักษาพยาบาล หากหน่วยกำจัดขยะ งานอาคารสถานที่ขาด การเอาใจใส่ดูแลในการกำจัดและการคัดแยกขยะอย่างถูกวิธีที่ถูกต้องและเหมาะสมแล้ว จะส่งผลกระทบต่อสุขภาพอนามัยต่อเจ้าหน้าที่ และมีแนวโน้มถึงผลกระทบต่อสภาพแวดล้อมได้ทำให้เกิดการปนเปื้อน ในแหล่งน้ำ ดิน อากาศ อีกทั้งเป็นการแพร่กระจายเชื้อโรคสู่สิ่งแวดล้อมได้ และในขณะนี้โรงพยาบาลศิริราชมีค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะเพิ่มมากขึ้น จึงได้รณรงค์ให้มีการจัดเก็บและคัดแยกขยะให้ถูกต้อง และลดค่าใช้จ่ายในการกำจัดขยะแต่ละประเภท และมีรายรับจากการจำหน่ายขยะรีไซเคิลเพิ่มขึ้น จึงได้จัดทำโครงการเวสท์ แบงค์ เพื่อเป็นการรณรงค์ในการคัดแยกขยะรีไซเคิลเพิ่มมากขึ้น และได้ดำเนินการให้บรรลุวัตถุประสงค์ ดังนี้
  ศึกษาดูงาน
  ให้บุคลากรทุกระดับในคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล รับผิดชอบในการดูแลและคัดแยก
ขยะแต่ละประเภท ได้อย่างถูกต้อง โดยเชิญวิทยากรที่มีความรู้ ความสามารถ และประสบการณ์ ที่เชี่ยวชาญทางด้านขยะรีไซเคิลมาให้ความรู้ในการจัดเก็บ และคัดแยก
  เพื่อสร้างวัฒนธรรมการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อม ลดภาวะโลกร้อน และเป็นแบบอย่างที่ดีต่อสังคมในเรื่องการคัดแยกขยะ
  เพื่อให้มีการจัดการขยะรีไซเคิลได้อย่างมีประสิทธิภาพและดำเนินการตามแนวทางเดียวกัน
  เพื่อสร้างรายได้จากขยะมูลฝอยชนิดที่สามารถนำมารีไซเคิลได้
  เป็นแบบอย่างที่ดี ชี้นำสังคมด้านการอนุรักษ์สิ่งแวดล้อมในการคัดแยกขยะรีไซเคิล
  รณรงค์ตามแผนการส่งเสริมและรักษาคุณภาพสิ่งแวดล้อม พ.ศ. 2540-2559 และแผนพัฒนาเศรษฐกิจ และสังคมแห่งชาติ ฉบับที่ 9 (พ.ศ.2545-2549) ตามข้อกำหนดให้มีการใช้ประโยชน์จากขยะในอัตรามาน้อยกว่าร้อยละ 30 ของปริมาณขยะที่เกิดขึ้น
  จำหน่ายให้กับบริษัทรับซื้อขยะรีไซเคิล
 
  คณะกรรมการจัดการขยะและสารพิษ ร่วมกับ คณะอนุกรรมการจัดการขยะรีไซเคิลศึกษาดูงาน
 
  เชิญผู้เชี่ยวชาญทางด้านการจัดการขยะรีไซเคิล ม อบรมการจัดการขยะรีไซเคิลให้กับเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลศิริราช / อบรมการจัดการคัดแยกขยะรีไซเคิลภายในหน่วยงาน
 
  เจ้าหน้าที่โครงการเวสท์ แบงก์ รับซื้อขยะรีไซเคิลจากหน่วยงานภายในโรงพยาบาล
 
  การคัดแยกขยะรีไซเคิล / การจำหน่ายขยะรีไซเคิลที่โครงการเวสท์ แบงก์
 
  บริษัทรับซื้อขยะรีไซเคิล ( วงษ์พาณิชย์) มารับซื้อขยะรีไซเคิลจากโครงการเวส์ แบงก์
  Next>>