Img

ข่าวผู้บริจาค ศิริราชมูลนิธิ

   
        

      สมาคมผู้จัดพิมพ์และผู้จำหน่ายหนังสือ แห่งประเทศไทย โดยคุณสุชาดา สหัสกุล  นายกสมาคม , คุณคธาวุฒิ เกนุ้ย อุปนายกสมาคม และ คุณปัณณธร ไชยบุญเรือง กรรมการ เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาค จำนวน 900,000.00 บาท (เก้าแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบกองทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา (D003499) รับมอบโดย ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์พิศิษฐ์ จิรวงศ์ กรรมการรองผู้จัดการศิริราชมูลนิธิ  ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ชั้น 2 ตึกมหิดลบำเพ็ญ วันศุกร์ที่ 8 ธันวาคม 2560