Img

ข่าวผู้บริจาค ศิริราชมูลนิธิ

   
        

      สมาคมตลาดตราสารหนี้ไทย สำนักงานใหญ่ โดยคุณชัยธัช ประจวบดี ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการ และคณะฯเป็นผู้แทนมอบเงินบริจาค  จำนวน 100,000.00 บาท (หนึ่งแสนบาทถ้วน) เพื่อสมทบทุน อาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา (D003499) รับมอบโดย ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยวัฒน์ โมกขะเวส กรรมการเหรัญญิกศิริราชมูลนิธิ ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ชั้น 2 ตึกมหิดลบำเพ็ญ  เมื่อวันอังคารที่ 22  สิงหาคม 2560