Img

ข่าวผู้บริจาค ศิริราชมูลนิธิ

   
        

       คุณสมภพ ฮุนตระกูล เลขาธิการสมาคมไทย – ญี่ปุ่น เป็นผู้แทนมอบเงินบริจาค  จากการจัดกิจกรรมโบว์ลิ่งการกุศล “TJA Bowling for Charity 2017” จำนวน 473,574.00 บาท (สี่แสนเจ็ดหมื่นสามพันห้าร้อยเจ็ดสิบสี่บาทถ้วน) เพื่อสมทบกองทุนอาคารนวมินทรบพิตร ๘๔ พรรษา (D003499) รับมอบโดย ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ  เผ่าสวัสดิ์ รองประธานศิริราชมูลนิธิคนที่ 1 ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ชั้น 2 ตึกมหิดลบำเพ็ญ วันพฤหัสที่ 31  สิงหาคม 2560