Img

การประชุมคณะกรรมการ

ประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 153 (2/2560)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิครั้งที่ 153 (2/2560) วันเสาร์ที่ 5 สิงหาคม 2560 ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

>>> รายละเอียด

 

ประชุมคณะกรรมการประชุมสามัญประจำปี 2560

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำปี 2560 ศิริราชมูลนิธิ วันอาทิตย์ที่ 12 มีนาคม 2560 ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

>>> รายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 151 (3/2559)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิครั้งที่ 151 (3/2559) วันศุกร์ที่ 11 พฤศจิกายน 2559 ณ อาคารเฉลิมพระเกียรติ ๘๐ พรรษา ๕ ธันวาคม ๒๕๕๐ ศูนย์วิจัยการแพทย์ศิริราช (SiMR) คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล

>>> รายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ ครั้งที่ 150 (2/2559)

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานการประชุมคณะกรรมการศิริราชมูลนิธิครั้งที่ 150 (2/2559) วันศุกร์ที่ 5 สิงหาคม 2559 ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช 

>>> รายละเอียด

ประชุมคณะกรรมการประชุมสามัญประจำปี 2559

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี องค์ประธานกรรมการศิริราชมูลนิธิ เสด็จพระราชดำเนินมาทรงเป็นประธานการประชุมสามัญ ประจำปี 2559 ศิริราชมูลนิธิ วันศุกร์ที่ 11 มีนาคม 2559 ณ ห้องประชุมศิริราชมูลนิธิ ตึกมหิดลบำเพ็ญ ชั้น 2 โรงพยาบาลศิริราช

>>> รายละเอียด

                                                                                                                                  ข่าวการประชุมทั้งหมด>>>