Img

คณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ

 

 

      Img

สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี                        องค์ประธานกรรมการ

 • Img

  ศาสตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์อรุณ เผ่าสวัสดิ์ รองประธานกรรมการคนที่ 1

 • Img

  ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์ปิยะสกล สกลสัตยาทร รองประธานกรรมการคนที่ 2

 • Img

  ศาสตราจารย์ธานินทร์ กรัยวิเชียร กรรมการ

 • Img

  คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดีกรรมการ

 • Img

  นายบุณยวัฒน์ อัศวราชินกรรมการ

 • Img

  ศาตราจารย์เกียรติคุณแพทย์หญิงชนิกา ตู้จินดากรรมการ

 • Img

  ศาสตราจารย์เกีรยติคุณนายแพทย์ประเวศ วะสีกรรมการ

 • Img

  นายอมเรศ ศิลาอ่อนกรรมการ

 • Img

  นายแพทย์ปราเสริฐ ปราสาททองโอสถกรรมการ

 • Img

  นายทวีเกียรติ กฤษณามระกรรมการ

 • Img

  ศาสตราจารยคลินิกเกียรติคุณนายแพทย์ธีรวัฒน์ กุลนันทน์กรรมการ

 • Img

  ศาสตราจารย์ ดร.นายแพทย์ประสิทธิ์ วัฒนาภากรรมการ

 

 

 

 • Img

  ดร.จิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยากรรมการ

 • Img

  รองศาสตราจารย์นายแพทย์วิศิษฎ์ วามวาณิชย์์กรรมการ

 • Img

  นางทิพยา ถนัดช่างกรรมการ

 • Img

  ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทย์อุดม คชินทรกรรมการ

 • Img

  ศาสตราจารย์คลินิกนายแพทยโชคชัย เมธีไตรรัคน์กรรมการ

 • Img

  ดร.สถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์กรรมการ

 • Img

  หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุลกรรมการ

 • Img

  รองศาสตราจารย์ ดร.รัชนีกร  กัลล์ประวิทธ์กรรมการ

 • Img

  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์เหลือพร ปุณณกันต์กรรมการผู้จัดการ

 • Img

  ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณนายแพทย์พิศิษฐ์ จิรวงศ์กรรมการและรองผู้จัดการ

 • Img

  ผู้ช่วยศาสตราจารย์นายแพทย์ชัยวัฒน์ โมกขะเวสกรรมการและเหรัญญิก

 • Img

  รองศาสตราจารย์นายแพทย์ศิริพงศ์ สวัสดิ์มงคลกรรมการและรองเหรัญญิก

 • Img

  ศาสตราจารยเกียรติคุณนายแพทย์วิเชียร ทองแตงกรรมการและเลขานุการ

                                                                                                                              หน้าถัดไป >>>>