Img

คณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ

  คณะกรรมการศิริราชมูลนิธิ
  ชุดปัจจุบัน

  รายพระนามและรายนามกรรมการศิริราชมูลนิธิ

   

  1.สมเด็จพระเทพรัตนราชสุดาฯ สยามบรมราชกุมารี

  2.นายอรุณ  เผ่าสวัสดิ์

  3.นายปิยะสกล  สกลสัตยาทร

  4.นายเหลือพร ปุณณกันต์

  5.นายพิศิษฐ์ จิรวงศ์

  6.นายธานินทร์  กรัยวิเชียร

  7.ท่านผู้หญิงสุมาลี จาติกวนิช

  8.นายบุณยวัฒน์ อัศวราชิน

  9.นางชนิกา ตู้จินดา

  10.นายประเวศ วะสี

  11.นายอมเรศ ศิลาอ่อน

  12.นายปราเสริฐ ปราสาททองโอสถ

  13.นายทวีเกียรติ กฤษณามระ

  14.คุณหญิงวรรณา สิริวัฒนภักดี

  15.นายแก้วขวัญ วัชโรทัย

  16.นายจิรายุ อิศรางกูร ณ อยุธยา

  17.นายธีรวัฒน์ กุลทนันทน์

  18.นายประสิทธิ์ วัฒนาภา

  19.นายอุดม คชินทร

  20.นายโชคชัย เมธีไตรรัตน์

  21.นางสาวพูนศิริ อรุณเนตร

  22.นายสถิตย์ ลิ่มพงศ์พันธุ์

  23.หม่อมราชวงศ์ปรีดิยาธร เทวกุล

  24.นายวิศิษฎ์ วามวาณิชย์

  25.นายชัยวัฒน์ โมกขะเวส

  26.นายศิริพงศ์ สวัสดิ์มงคล

  27.นายวิเชียร ทองแตง

   

  องค์ประธานกรรมการ

  รองประธานกรรมการคนที่ 1

  รองประธานกรรมการคนที่ 2

  กรรมการผู้จัดการ

  กรรมการและรองผู้จัดการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ        

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการ

  กรรมการและเหรัญญิก

  กรรมการและรองเหรัญญิก

  กรรมการและเลขานุการ