ขั้นตอนการลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่

ขั้นตอนการลงทะเบียนเพื่อตรวจรักษา (ผู้ป่วยเก่า)

ขั้นตอนการลงทะเบีนนใช้สิทธิข้าราชการเบิกจ่ายตรง