สมัครเบิกจ่ายตรง ข้าราชการ

       สิ่งที่ต้องเตรียม

  1. บัตรประชาชนตัวจริง ของผู้ป่วยที่ต้องการเบิกจ่ายตรง (ถ้าเป็นเด็กที่ยังไม่มีบัตรประชาชน ให้ใช้สูติบัตรหรือทะเบียนบ้านแทน)
  2. บัตรโรงพยาบาลตัวจริงหรือเลขที่โรงพยาบาลของผู้ป่วย
  3. ตัวผู้ป่วยที่ต้องการเบิกจ่ายตรง (ถ้าเป็นเด็กอายุต่ำกว่า 2 ขวบ ให้บิดา มารดา สแกนลายนิ้วมือแทน)
  4. หากมีผู้รับยาแทนใช้บัตรประชาชนตัวจริงของผู้รับยาแทน และผู้รับยาแทนต้องมาสแกนลายนิ้วมือร่วมกับผู้ป่วยในวันสมัครด้วย สามารถมีสูงสุดได้ 2 ท่าน (มีหรือไม่มีก็ได้)
     หมายเหตบัตรหรือเอกสารของเจ้าของสิทธิไม่ใช้ เช่น บิดาใช้สิทธิบุตร ไม่ต้องใช้บัตรหรือเอกสารของบุตร เมื่อสมัครเสร็จบัตรทั้งหมดจะคืนทันที

 

สถานที่สมัคร

ตึกผู้ป่วยนอกชั้น 1 ณ ห้องเวชระเบียน 100

เวลารับสมัคร

วันทำการราชการ 08.30 น. - 14.30 น.

ขั้นตอนการสมัคร

1. ยื่นบัตรประชาชน และบัตรโรงพยาบาลกับเจ้าหน้าที่เพื่อรับคิวสมัครเบิกตรง
2. นั่งรอเรียกคิวเพื่อสแกนลายนิ้วมือ
3. เมื่อสแกนลายนิ้วมือแล้ว 3 สัปดาห์ จะสามารถใช้สิทธิเบิกจ่ายตรงได้

การใช้สิทธิหลังจากสมัครเบิกจ่ายตรงแล้ว 3 สัปดาห์

สิทธิจะ Online ในระบบคอมพิวเตอร์ เมื่อมีการลงทะเบียนกับโรงพยาบาล สามารถใช้สิทธิได้ทันที
- ผู้ป่วยที่มีนัดหมายตรงวัน ติดต่อห้องนัดใช้สิทธิได้ทันที
- ผู้ป่วยที่มีนัดหมาย แต่มีเจาะเลือด ส่งปัสสวะ เอ็กซเรย์ ก่อนพบแพทย์ ลงทะเบียนที่เวชระเบียนใช้สิทธิได้ทันที
- ผู้ป่วยที่ไม่มีนัดหมาย ติดต่อเวชระเบียนลงทะเบียนตรวจใช้สิทธิได้ทันที
*** ยื่นบัตรประชาชนกับการเงินเวลามีค่าใช้จ่าย ***

**หมายเหต**  โรงพยาบาลศิริราชไม่มีบัตรเบิกจ่ายตรง

.................................................................