คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล 
 ยินดีต้อนรับสู่งานเวชระเบียน รพ.ศิริราช

 


               

 

 

  สำหรับบุคลากร
  งานเวชระเบียน
ข้อมูลบุคคล-สารบรรณ-การลา
กฏ-ระเบียบ-ประกาศ
เอกสารคุณภาพ
เงินสวัสดิการ
ตารางประชุมทีมนำ
ตารางปฏิบัติงาน
เกณฑ์การบรรจุเป็น
    ลูกจ้างประจำ
เกณฑ์การได้รับเงิน
     รางวัลลูกจ้างชั่วคราว
การเปลี่ยนประเภทการ
    จ้าง เป็น พ.ศ. 
    ของ ลจ.ปจ.รายได้
แนวทางเรื่องการลาที่มีผล
    กระทบ ต่อการระงับจ่าย
    เงินเดือน
ประกาศชมเชย
ภาพกิจกรรม
ส่งข้อความถึงหัวหน้างาน
Mahidol Webmail
บัญชีเงินเดือนบุคลากร (HR)
แนวทางปฏิบัติการลาออกฯ
Download

 

  องค์กร
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ฯ
โครงสร้างคณะแพทยฯ
ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ฯ
ผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราช
รพ.ศิริราชปิยมหาฯ
 
 บริการ - LINK
ผู้ป่วยทั่วไป
คลินิกพิเศษนอกเวลาฯ
ตรวจสุขภาพประจำปี
     ประชาชน
การตรวจรักษา ผู้ป่วยนอก  
โครงการเบิกจ่ายตรง
ตารางผู้ประสานงาน
    คลีนิกพิเศษฯ
สมัครงาน
เวชบันทึกศิริราช
Si-Scan
EMR-Download
SiNet

 

 เรื่องน่าสนใจ
เงินสมทบกองทุนประกัน
    สังคมที่หักทุกเดือน  
    ได้คืนหรือไม่?
เวชระเบียนเป็นของใคร?
ประมวลภาพรับรางวัล R2R 
การกรอกแบบหนังสือ
     ระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ  
     รับเงินสงเคราะห์ในกรณี  
     เสียชีวิตสำหรับผู้ประกันตน
แนวทางการดำเนินการกรณี
     ผู้ป่วยได้รับยามากผิดปกติ.
ข้อแนะนำการใช้บริการ
     ตรวจรักษา
     ของบุคลากรศิริราช
     ที่ใช้สิทธิประกันสังคม
ขั้นตอนการขอสำเนาการ
     ตรวจรักษา
คำย่อ สัญลักษณ์
ค่านิยมของชาวศิริราช
Job Description (intranet)
วิธีเซ็ต IE เพื่อเข้าดูเว็บ
 
 

Flag Counter

 


Thanks for domain

 

    ข่าวใหม่ 

     

ประกาศสำคัญ เรื่อง ค่าลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลเฉพาะส่วนเกินสิทธิ 
HR แจ้งว่า ประเภทการจ้างต่าง ๆ "" ยกเว้น ลูกจ้างชั่วคราว ""
ต่อไปนี้การขอลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลเฉพาะส่วนเกินสิทธิ
จะต้องไปกรอกแบบฟอร์มขอลดหย่อนฯ ที่ตึกศรีสังวาลย์ ชั้น 4
และจะได้รับหนังสือขอลดหย่อนฯ ภายใน 3 วัน 
จากนั้นให้นำหนังสือดังกล่าวไปยื่น ณ ที่ admit ก่อนออกจาก รพ.
มิฉะนั้น จะไม่ได้ค่าลดหย่อนดังกล่าว 

* หมายเหตุ..." ลูกจ้างชั่วคราว ไม่ได้สิทธิค่าลดหย่อนฯ ดังกล่าว"

       

  เปิดรับสมัครการขอเปลี่ยนพื้นที่ที่จอดรถยนต์ผ่านเว็บไซต์ฯ
  การให้เงินรางวัลลูกจ้างชั่วคราวประจำปีงบประมาณ 2557
  ขั้นตอนการสมัครขอใช้บริการ Free Internet Account (ปรับปรุง กย. 57)
  บันทึกขอแจ้งกำหนดการ การปรับปรุงข้อมูลค่าลดหย่อนเพื่อคำนวนภาษีเงินได้
     ในWebsite (ฉบับที่ชัดเจน)

       - LINK ปรับปรุงข้อมูลฯ

เปิดรับสมัครการจองที่จอดรถยนต์บุคลากร อาคารหอพักและที่จอดรถยนต์ 12 (B) 
    ประจำ 2558 ผ่านเว็บไซต์ 

หลักเกณฑ์การเบิกจ่ายเงินค่ารักษาพยาบาลกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน
ขอความอนุเคราะห์ประชาสัมพันธ์เปิดรับสมัครขอรับทุนการศึกษาบุตรเจ้าหน้าที่ประจำปี 2557
    - ฟอร์มทุนการศึกษาดีเด่น 57
    - ฟอร์มทุนช่วยเหลือ 57
    - ฟอร์มทุนสนับสนุน 57
ขอประชาสัมพันธ์ข่าวสารด้านนโยบายและแผน " i Plan Focus" 
แจ้งเปลี่ยนแปลง Username สำหรับการยืนยันตัวตนเพื่อเข้าใช้งานระบบ Internet,
    MU Wifi และ VPN ของมหาวิทยาลัย ตั้งแต่วันที่ 1 สิงหาคม 2557 เป็นต้นไป
  
แก้ไขแนวทางการปฎิบัติงานในระบบ eHIS  
ขอเชิญบุคลากรฉีดวัคซีนป้องกันโรคตับอักเสบไวรัส B  
 
 ข่าวย้อนหลัง..

   HOT EVENT  ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์

- อ่านขั้นตอนง่าย ๆ  ( pdf , jpg )

 
   Download

        p?More......

         

 

    


 

INK  
 
 

 

 

 


การไฟฟ้าฯ


การประปาฯ


กรมสรรพากรข้อความด่วนถึงหัวหน้างาน
                        

 

   Copyright 1995  Medical Record Division : Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
    Webmaster & Design by Jarin Thaykham :  jarin.th@gmail.com

 


Visitors since 1992