สำหรับบุคลากร
  งานเวชระเบียน
ข้อมูลบุคคล-สารบรรณ-การลา
ตารางประชุม-อบรมทั่วไป
กฏ-ระเบียบ-ประกาศ
เอกสารคุณภาพ
เงินสวัสดิการ
เกณฑ์การบรรจุเป็น
    ลูกจ้างประจำ
เกณฑ์การได้รับเงิน
     รางวัลลูกจ้างชั่วคราว(HR)
เกณฑ์การได้รับเงิน
     รางวัลลูกจ้างชั่วคราว(เวชฯ)
เกณฑ์การได้รับเงิน
     รางวัลลูกจ้างชั่วคราว
     (คณะฯ ปี 2546)
)
การเปลี่ยนประเภทการ
    จ้าง เป็น พ.ศ. 
    ของ ลจ.ปจ.รายได้
แนวทางเรื่องการลาที่มีผล
    กระทบ ต่อการระงับจ่าย
    เงินเดือน
การทาบบัตร(HR)
ประกาศชมเชย
ภาพกิจกรรม
ส่งข้อความถึงหัวหน้างาน
Mahidol Webmail
บัญชีเงินเดือนบุคลากร (HR)
แนวทางปฏิบัติการลาออกฯ
แนวทางปฏิบัติการรับการรักษา
    กรณีผู้ป่วยใน สำหรับบุคลากร
Download

 

  องค์กร
มหาวิทยาลัยมหิดล
คณะแพทยศาสตร์ฯ
โครงสร้างคณะแพทยฯ
ผู้บริหารคณะแพทยศาสตร์ฯ
ผู้บริหารโรงพยาบาลศิริราช
รพ.ศิริราชปิยมหาฯ
 
 บริการ - LINK
ผู้ป่วยทั่วไป
คลินิกพิเศษนอกเวลาฯ
ตรวจสุขภาพประจำปี
     ประชาชน
การตรวจรักษา ผู้ป่วยนอก  
โครงการเบิกจ่ายตรง
ตารางผู้ประสานงาน
    คลีนิกพิเศษฯ
สมัครงาน
เวชบันทึกศิริราช
Si-Scan
EMR-Download
SiNet

 

 เรื่องน่าสนใจ
เงินสมทบกองทุนประกัน
    สังคมที่หักทุกเดือน  
    ได้คืนหรือไม่?
เวชระเบียนเป็นของใคร?
ประมวลภาพรับรางวัล R2R 
การกรอกแบบหนังสือ
     ระบุให้เป็นผู้มีสิทธิ  
     รับเงินสงเคราะห์ในกรณี  
     เสียชีวิตสำหรับผู้ประกันตน
แนวทางการดำเนินการกรณี
     ผู้ป่วยได้รับยามากผิดปกติ.
ข้อแนะนำการใช้บริการ
     ตรวจรักษา
     ของบุคลากรศิริราช
     ที่ใช้สิทธิประกันสังคม
ขั้นตอนการขอสำเนาการ
     ตรวจรักษา
คำย่อ สัญลักษณ์
ค่านิยมของชาวศิริราช
สิทธิผู้ป่วย
Job Description (intranet)
วิธีเซ็ต IE เพื่อเข้าดูเว็บ
 
 

Flag Counter

 


Thanks for domain

 

  ข่าวใหม่

  ประกาศคณะฯ  การลดหย่อนค่ารักษาพยาบาลส่วนเกินสิทธิ ฉบับที่ 2  
  บัตรรับรองสิทธิการรักษาพยาบาล/ การเปลี่ยนสถานภาพ ประจำปี 2558 
  ด่วนมาก เรื่องการอำนวยความสะดวกแก่ประชาชนในการใช้สำเนาทะเบียนบ้านและสำเนาบัตรประชาชน   
  การพิจารณารายชื่อลูกจ้างชั่วคราวที่ได้รับการเสนอชื่อให้ได้รับเงินรางวัล ประจำปี 2557
  การแต่งกายด้วยเสื้อสีเหลือง ตลอดเดือนธันวาคม พ.ศ. 2557
  การมีรูปภาพผู้ป่วยทุกรายในเวชระเบียน โดยการใช้บัตรประชาชนตัวจริงเพื่อการลงทะเบียนผู้ป่วย

 
 ข่าวย้อนหลัง..

   HOT EVENT  
ลงทะเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์

- อ่านขั้นตอนง่าย ๆ  ( pdf , jpg )

 

   Download

        p?More......

         

 

    


 

INK  
 
 

 

 

 


สหกรณ์มหิดล


การไฟฟ้าฯ


การประปาฯ


กรมสรรพากรข้อความด่วนถึงหัวหน้างาน
                        

 

   Copyright 1995  Medical Record Division : Faculty of Medicine Siriraj Hospital, Mahidol University
    Webmaster & Design by Jarin Thaykham :  jarin.th@gmail.com

 

Visitors since 1992