ปี 2551

  1. ผลตัวชี้วัดภาพรวม งานเวชระเบียน
  2. จำนวนเวชระเบียนผู้ป่วยใน ที่ส่งจากภาควิชา  เข้าหน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยใน  ทั้งหมด (ภายในระเวลาตามระเบียบปฎิบัติ 21 วัน)
  3. จำนวนเวชระเบียนผู้ป่วยใน  ที่ ส่งจากภาควิชา ก่อน 21 วัน
  4. จำนวนเวชระเบียนผู้ป่วยใน  ที่ ส่งจากภาควิชา ล่าช้าเกิน 21 วัน
  5. จำนวนเวชระเบียนผู้ป่วยใน ที่ขาดส่ง 
  6. การให้รหัสโรค ICD

 

1. ผลตัวชี้วัดภาพรวม ประจำปี พศ. 2551   งานเวชระเบียน รพ.ศิริราช

 เครื่องชี้วัด

เป้าหมาย มค. กพ. มีค. เมย. พค. มิย.
อัตราของเวชระเบียนผู้ป่วยในที่สูญหาย  0.05% 0.023% 0% 0% 0% 0% 0%
อัตราของเวชระเบียนผู้ป่วยในที่มีแบบบันทึกที่สำคัญครบถ้วนและถูกต้อง  90% 97.1% 95.35% 97.28% 95.43% 97.19% 97.56%
อัตราของเวชระเบียนผู้ป่วยในที่มีการจัดเรียงถูกต้องตามมาตรฐานที่กำหนดไว้   80% 100% 100% 97.43% 100% 100% 100%
อัตราของเวชระเบียนผู้ป่วยในที่บันทึกข้อมูลถูกต้องตามมาตราฐานของแพทยสภา  80% 90.24% 84.47% 91.43% 76.87% 88.16% 75.06%
อัตราของเวชระเบียนผู้ป่วยในที่ให้และบันทึกรหัส ICD ถูกต้องตามกฎของ WHO   80% 95.88% 95.48% 95.35% 98.34% 96.03% 94.27%
อัตราของเวชระเบียนผู้ป่วยในที่บันทึกรหัส ICD ภายใน 10 วันหลังผู้ป่วยจำหน่าย   90% 90.8% 94.93% 96.26% 99.69% 98.37% 99.94%
อัตราของเวชระเบียนผู้ป่วยในที่ส่งคืนงานเวชระเบียนคณะฯ ภายใน 21 วันทำการ    80% 92.63% 94.63% 96.97% 98.82% 95.86% 99.97%
อัตราการให้บริการเวชระเบียนอิเล็กทรอนิกส์ในระบบ CD ภายในเวลาที่กำหนด ( 2 วัน) 90% 96.30% 96.37% 97.53% 96.84% 98.02% 97.94%
อัตราของ CD ที่ได้คืนภายในเวลาที่กำหนด (7วัน) 80% 85.55% 84.39% 79.05% 60.32% 39.54% 28.50%
อัตราการออกใบแทน 1% 0.25% 0.28% 0.24% 0.21% 0.24% กำลังดำเนินการ

TOP

 การติดตามเวชระเบียนผู้ป่วยใน ที่ส่งจากภาควิชา  ปี 2551

 2. จำนวนเวชระเบียนผู้ป่วยใน ที่ส่งจากภาควิชา  เข้าหน่วยเวชระเบียนผู้ป่วยใน  ทั้งหมด (ภายในระเวลาตามระเบียบปฎิบัติ 21 วัน)

ภาควิชา

เป้าหมาย มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม
01  อายุรศาสตร์  90% 100% 100% 100% 100% 99.92%
02  ศัลย์ศาสตร์ 90% 99.83% 100% 99.92% 100% 99.24%
03  สูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา 90% 100% 100% 100% 100% 100%
05  กุมารเวชศาสตร์ 90% 100% 100% 100% 100% 99.21%
06  โสต นาสิกและลาริงซ์ 90% 100% 100% 100% 100% 98.77%
07  จักษุวิทยา 90% 99.77% 100% 98.60% 98.87% 98.60%
08  ออร์โธปิดิคส์ 90% 99.76% 100% 100% 100% 99.12%
09  เวชศาสตร์ฟื้นฟู 90% 100% 100% 100% 100% 100%
10  รังสีวิทยา 90% 100% 100% 100% 100% 100%
12  จิตเวชศาสตร์ 90% 100% 100% 100% 100% 100%
86  รองคณบดีฝ่ายวิจัย 90% 100% 100% 100% 100% 100%
รวม 90% 90.90% 100% 99.87% 99.90% 99.53%

TOP

3. จำนวนเวชระเบียนผู้ป่วยใน  ที่ ส่งจากภาควิชา ก่อน 21 วัน 

ภาควิชา

เป้าหมาย มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม
01  อายุรศาสตร์  90% 99.19% 97.70% 99.39% 99.91% 99.56%
02  ศัลย์ศาสตร์ 90% 87.57% 77.13% 73.07% 63.30% 77.70%
03  สูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา 90% 98.59% 94.21% 96.00% 85.40% 97.20%
05  กุมารเวชศาสตร์ 90% 95.62% 94.90% 93.52% 82.87% 83.93%
06  โสต นาสิกและลาริงซ์ 90% 92.23% 79.03% 93.48% 95.63% 91.77%
07  จักษุวิทยา 90% 90.63% 67.17% 82.51% 78.29% 68.30%
08  ออร์โธปิดิคส์ 90% 78.43% 78.17% 84.24% 84.37% 81.88%
09  เวชศาสตร์ฟื้นฟู 90% 100% 100% 86.67% 100% 66.67%
10  รังสีวิทยา 90% 100% 100% 100% 100% 100%
12  จิตเวชศาสตร์ 90% 100% 100% 100% 100% 100%
86  รองคณบดีฝ่ายวิจัย 90% 100% 100% 100% 100% 100%
รวม 90% 94.75% 89.85% 91.72% 89.98% 87.91%
TOP
4. จำนวนเวชระเบียนผู้ป่วยใน  ที่ ส่งจากภาควิชา ล่าช้าเกิน 21 วัน

ภาควิชา

เป้าหมาย มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม
01  อายุรศาสตร์  90% 0.81% 2.30% 0.61% 0.09% 0.44%
02  ศัลย์ศาสตร์ 90% 12.43% 22.87% 26.93% 36.70% 22.30%
03  สูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา 90% 1.41% 5.79% 4.00% 14.60% 2.80%
05  กุมารเวชศาสตร์ 90% 4.38% 5.10% 6.48% 17.13% 16.07%
06  โสต นาสิกและลาริงซ์ 90% 7.77% 20.97% 6.52% 4.37% 8.23%
07  จักษุวิทยา 90% 9.37% 32.83% 17.49% 21.71% 31.70%
08  ออร์โธปิดิคส์ 90% 21.57% 21.83% 15.76% 15.63% 18.12%
09  เวชศาสตร์ฟื้นฟู 90% - - 13.33% - 33.33%
10  รังสีวิทยา 90% - - - - -
12  จิตเวชศาสตร์ 90% - - - - -
86  รองคณบดีฝ่ายวิจัย 90% - - - - -
รวม 90% 5.25% 10.15% 8.28% 10.02% 12.09%
TOP

 

 5. จำนวนเวชระเบียนผู้ป่วยใน ที่ขาดส่ง 
ภาควิชา เป้าหมาย มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม
01  อายุรศาสตร์  90% - - - - 0.08%
02  ศัลย์ศาสตร์ 90% 0.17% - 0.08% - 0.76%
03  สูติศาสตร์ -นรีเวชวิทยา 90% - - - - -
05  กุมารเวชศาสตร์ 90% - - - - 0.79%
06  โสต นาสิกและลาริงซ์ 90% - - - - 1.23%
07  จักษุวิทยา 90% 0.23% - 1.40% 1.13% 1.40%
08  ออร์โธปิดิคส์ 90% 2.24% - - - 0.88%
09  เวชศาสตร์ฟื้นฟู 90% - - - - -
10  รังสีวิทยา 90% - - - - -
12  จิตเวชศาสตร์ 90% - - - - -
86  รองคณบดีฝ่ายวิจัย 90% - - - - -
รวม 90% 0.24% - 0.13% 0.10% 0.47%

TOP

6. การให้รหัสโรค ICD

 

     สถิติตัวชี้วัดการสุ่มตรวจสอบความถูกต้องของรหัส ICD ของผู้ป่วยนอก 


เครื่องชี้วัด ที่ปฏิบัติได้

 

เป้าหมาย มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม
อัตราการให้รหัส ICD ของผู้ป่วยนอกในเวลาราชการถูกต้อง  90.00% 88.55% 85.85% 87.19% 89.08% 89.26%
อัตราการให้รหัส ICD ของผู้ป่วยนอก กลุ่มอุบัติเหตุถูกต้อง  90.00% 94.17% 94.62% 90.83% 90.60% 86.78%
อัตราการให้รหัส ICD ของผู้ป่วยนอก กลุ่มฉุกเฉินถูกต้อง  90.00% 93.19% 94.44% 97.33% 87.08% 88.89%
อัตราการให้รหัส ICD ของผู้ป่วยประกันสังคมถูกต้อง 90.00% 95.89% 98.46% 98.67% 91.01% 92.47%
อัตราการให้รหัส ICD ของผู้ป่วยนอกถูกต้อง 90.00% 88.84% 86.19% 87.50% 89.14% 89.35%
     สถิติตัวชี้วัดการตรวจสอบความครบถ้วนของรหัส ICD ของผู้ป่วยนอกสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้า (30 บาท)


เครื่องชี้วัด ที่ปฏิบัติได้

 

เป้าหมาย มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม
อัตราการให้รหัส ICD ของผู้ป่วยนอกสิทธิ์ประกันสุขภาพถ้วนหน้าครบถ้วน 95.00% 99.93% 99.95% 99.84% 99.71% 99.85%
     สถิติตัวชี้วัดการตรวจสอบความครบถ้วนของรหัส ICD ของผู้ป่วยนอกกลุ่มค่าใช้จ่ายสูง 


เครื่องชี้วัด ที่ปฏิบัติได้

 

เป้าหมาย มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม
อัตราการให้รหัส ICD ของผู้ป่วยนอกกลุ่มที่มีค่าใช้จ่ายสูงครบถ้วน 95.00% 96.30% 96.70% 97.82% 97.46% 97.75%

 

      สถิติตัวชี้วัดการสุ่มตรวจสอบความครบถ้วนของการบันทึกข้อมูลทางการแพทย์
เครื่องชี้วัด เป้าหมาย มกราคม กุมภาพันธ์ มีนาคม เมษายน พฤษภาคม
อัตราการบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วยนอกครบถ้วน 80.00% 93.58% 94.38% 93.00% 93.64% 93.58%
อัตราการบันทึกข้อมูลทางการแพทย์ของผู้ป่วยประกันสังคมครบถ้วน 80.00% 95.29% 86.32% 92.63% 89.92% 91.09%

 

TOP